Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Kompendium wiedzy

Zawarte w tej zakładce materiały i informacje pozwolą Państwu bliżej zaznajomić się z tematyką ekonomii społecznej.

Na początek kilka słów o podmiotach funkcjonujących w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej:

  • Spółdzielnia socjalna jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia to taka firma, którą tworzą ludzie, którzy mają wspólny cel gospodarczy. Jest to zupełnie normalna firma, która działa na określonym rynku, prowadzi ściśle określoną działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników, odprowadza podatki, współpracuje z innymi podmiotami (np. urzędami, innymi przedsiębiorstwa, itp.). Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, współodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności, a majątek spółdzielni jest prywatną własnością je członków.
  • Centrum Integracji Społecznej (CIS) to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi wprost, że taka działalność nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy czym grupa tych osób nie jest ściśle określona w przepisach.
  • Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.
  • Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) to rozwiązanie dostępne tylko dla organizacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności osobami z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. ZAZ działa w celach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy także do korzystania z Biblioteki ekonomii społecznej, która mieści się w siedzibie ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu.
 

FAQ czyli najczęściej zadawane pytania związane z realizacją projektu:

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej - ścieżka dotacyjna

1. Czy mieszkanie prywatne może być siedzibą spółdzielni socjalnej?
Tak, mieszkanie prywatne może być siedzibą spółdzielni socjalnej.

2. Czy za lokal należący co członka spółdzielni socjalnej, w którym prowadzona będzie działalność (siedziba, magazyn, produkcja), członek spółdzielni może pobierać opłaty (czynsz, media itp.)? I oczywiście czy te koszty można finansować w ramach wsparcia pomostowego?
Tak, jeśli  będzie to jasno wynikało z umowy wynajęcia/korzystania z tego lokalu. Dodatkowo, jeżeli koszt ten ma być finansowany ze środków wsparcia pomostowego, Operator ma prawo zweryfikować wysokość kwoty za użytkowanie i jeśli koszt będzie wzbudzał wątpliwości ma prawo do wezwania do złożenia kalkulacji/wyjaśnień.

3. Czy można kupić 2 auta po 15 tys zamiast 1 za 30 tys. Działalność spółdzielni wiąże się z licznymi wyjazdami do klientów kilku osób jednocześnie w różne miejsca.
Tak, o ile jest to wydatek uzasadniony (w tym przypadku jest) i nie przekracza określonego w Regulaminie dotacji limitu.

4. Czy ESWIP będzie interweniował w KRS jeśli procedura rejestracyjna będzie przedłużała się?
Tak, ESWIP jako Operator będzie interweniował w takich sytuacjach.

5. Potencjalny członek spółdzielni osób fizycznych ma problemy komornicze. Czy jeśli wejdzie do spółdzielni, to komornik ma prawo zająć jego część dotacji?
Nie, dotacja wypłacona jest dla spółdzielni socjalnej, nie dla poszczególnych osób fizycznych stąd w naszej ocenie komornik nie ma prawa zająć części dotacji. Ewentualnie zajęcie komornicze może dotyczyć wynagrodzenia osoby zadłużonej.

6. Czy spółka z.o.o, która wszystkie zyski z działalności gospodarczej przeznacza na realizację swoich celów statutowych może być założycielem spółdzielni socjalnej?
Spółka prawa handlowego, a taką jest sp. z.o.o nie może zostać uznana za organizację pozarządową, w związku z czym nie może być założycielem spółdzielni socjalnej.
 

 


Pliki do pobrania: