Animacje

Animacja bazuje na diagnozie potencjału grup inicjatywnych i społeczności lokalnych oraz ich potrzeb, aby na tej podstawie zaplanować ich rozwój. Animacja służy powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ekonomizacji. To także współpraca z jednostkami pomocy społecznej, jednostkami wspierającymi zatrudnienie, a także zawiązywanie i współpraca z partnerstwami lokalnymi. Animacja pobudza do działania, ukierunkowuje pomysły i dąży do urealnienia celów.