Inkubator „zielonych” innowacji społecznych – konkurs

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na mikro-innowacje - rozwiązania służące nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym, jak również zwiększających świadomość i kształtujących postawy wspierające zieloną transformację.

Nabór trwa od 22 marca do 20 maja 2024 roku. Do składania wniosków zaproszone są instytucje (lub partnerstwa):
- z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu lub działań proekologicznych, które stanowią jego główną działalność statutową,
- z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu procesu inkubacji innowacji społecznych.


Więcej informacji oraz dokumenty dostępne są na stronie programu.


Wyzwania stojące przed europejskim społeczeństwem wymagają przemian we wszystkich obszarach polityki w celu osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego. Szczególnymi wyzwaniami w sferze społecznej są zmiany na rynku pracy oraz łagodzenie skutków i dostosowywanie się do postępujących zmian klimatu. Zielona transformacja w szczególny sposób będzie oddziaływać na polski rynek pracy. Dlatego wytyczono 3 główne cele konkursu, które mają pomóc w znalezieniu modelowych rozwiązań (w formie nowego produktu / narzędzia usługi / itd. możliwego do zastosowania przez inne podmioty) i zastosowano szerokie podejście do możliwych do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, aby zaadresować wsparcie w różnych dziedzinach życia społecznego.


Innowacje, które powstaną w inkubatorze, powinny mieć na celu znalezienie:
rozwiązań służących nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących:
- kształtowania, rozwijania i wspierania umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji na rzecz zielonej transformacji na różnych poziomach;
- doradztwa edukacyjno-zawodowego i poradnictwa zawodowego w zakresie zielonych miejsc pracy;
- włączania tematyki zielonej transformacji w działalność instytucji edukacyjnych,
- diagnozowania luk kompetencyjnych w zakresie tematyki zielonej transformacji oraz walidacji umiejętności i kompetencji w tym obszarze,


rozwiązań zwiększających świadomość i kształtujących postawy wspierające proces zielonej transformacji w wymiarze społecznym i gospodarczym dotyczących:
- działań edukacyjnych i promocji postaw wspierających zieloną transformację;
- wymiany wiedzy i doświadczeń oraz upowszechniania najlepszych praktyk; sieciowania oraz wspierania działań na rzecz zielonej transformacji o charakterze wspólnotowym;
- działań świadomościowych wskazujących na związek zielonej transformacji ze zdrowiem,


rozwiązań poprawiających jakość życia i otoczenia lub obniżających koszt społeczny zielonej transformacji, wpisujących się w społeczny wymiar mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, dotyczących:
- rozwiązania problemu społecznego będącego przyczyną lub pośrednim i bezpośrednim skutkiem współczesnych zmian klimatu;
- innowacyjnego wykorzystania i zastosowania narzędzi, produktów lub usług w celu poprawy jakości życia i otoczenia społecznego;
- modelowych działań osłonowych kierowanych do grup w najtrudniejszej sytuacji społeczno – ekonomicznej w związku ze zwiększonymi obciążeniami (kosztami) zielonej transformacji;
- „zazieleniania” usług społecznych.

 

źródło: www.innowacjespoleczne.pl

Inkubator „zielonych” innowacji społecznych – konkurs