Wsparcie reintegracyjne

W ramach projektu OWES może zapewnić dofinansowanie realizacji Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (IPR). Dofinansowanie powiązane jest z wypłatą wsparcia reintegracyjnego, które wynosi 12 600,00 zł netto na jednego pracownika.

 

Wsparcie dotyczy wyłącznie nowych pracowników i może być świadczone bez przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS. Za nowego pracownika uznawana jest osoba zatrudniona w PS nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wsparcie reintegracyjne. Wsparcie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie nowych pracowników Odbiorcy wsparcia, będących w momencie zatrudnienia osobami preferowanymi do wsparcia (katalog osób uznanych za preferowane opisane są w katalogu przesłanek - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dostępnym poniżej).

Usługi finansowane w ramach wsaprcia reintegracyjnego dotyczą bezpośrednio pracownika lub zespołu PS i mają na celu zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym i zawodowym osoby objętej IPR.

Wsparcie reintegracyjne może być wypłacane wyłącznie w okresie realizacji IPR, a katalog wydatków w ramach wsparcia reintegracyjnego ma charakter otwarty, jednak powinien mieć logiczny związek z potrzebami osoby wynikającymi z diagnozy zawartej w IPR.

Operator zastrzega, że w pierwszej kolejności realizaja usług wskazanych w IPR musi być zlecona wykonawcom będącymi podmiotami zatrudnienia socjalnego, tj. centrom integarcji społecznej (CIS) oraz klubom integracji społecznej (KIS), przy czym CIS lub KIS muszą bezpośrednio realizować daną usługę, a nie być organizatorem tych usług.

Więcej informacji na temat wsparcia reintegracyjnego znaduje się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej §11 i 12.