Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia reintegracyjnego!

  • Kiedy:2024-06-18
  • Godziny:2029-12-31
  • Miejsce:Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, Elbląg

OWIES może zapewnić dofinansowanie realizacji Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (IPR). Dofinansowanie powiązane jest z wypłatą wsparcia reintegracyjnego, które wynosi 12 600,00 zł netto na jednego pracownika.

Wsparcie dotyczy wyłącznie nowych pracowników i może być świadczone bez przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS. Za nowego pracownika uznawana jest osoba zatrudniona w PS nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wsparcie reintegracyjne. Wsparcie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie nowych pracowników Odbiorcy wsparcia, będących w momencie zatrudnienia osobami preferowanymi do wsparcia (katalog osób uznanych za preferowane opisane są w katalogu przesłanek - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dostępnym poniżej).

 

Więcej informacji:

https://owies.eswip.pl/aktualnosci/1112,oglaszamy-nabor-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-reintegracyjnego