Wsparcie eksperckie

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej to miejsce dedykowane wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej w subregionie elbląskim. Naszą misją jest wzmacnianie i promowanie przedsiębiorstw społecznych oraz innych inicjatyw, które łączą cele społeczne z działalnością gospodarczą. Poprzez nasze działania, dążymy do budowania zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki, która służy całej społeczności.

Organizujemy spotkania, konferencje oraz fora, które umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych i społecznych. 

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych, w tym pomoc w tworzeniu biznesplanów, zarządzania finansami i wielu innych obszarach. Doradztwo to ten aspekt naszych działań, który służy wyposażaniu naszych klientów w (kompetencje albo) wiedzę oraz narzędzia niezbędne do zakładania, jak i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit.

Organizujemy regularne szkolenia i warsztaty, które pomagają w rozwijaniu umiejętności zarządzania, sprzedaży, marketingu oraz innych kluczowych kompetencji.

Animujemy społeczności lokalne do zawiązywania partnerstw, tworzenia grup inicjatywnych, które w przyszłości mogą przekształcić się w podmiot ekonomii społecznej. Diagnozujemy ich potrzeby, aby na tej podstawie zaplanować ich rozwój i ekonomizację. Podmioty objęte wsparciem mogą korzystać z naszej infrastruktury lokalowo - sprzętowej. Współpracujemy z jednostkami pomocy społecznej oraz jednostkami wspierającymi zatrudnienie. Działamy, aby pobudzać do działania, ukierunkowuje pomysły i dąży do urealnienia celów.

Udzielamy wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcia reintegracyjnego, co czym możesz przeczytać w zakładce wsparcie finansowe i wsparcie reintegracyjne