Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia reintegracyjnego!

OWIES może zapewnić dofinansowanie realizacji Indywidualnego Planu Reintegracyjnego (IPR).

Dofinansowanie powiązane jest z wypłatą wsparcia reintegracyjnego, które wynosi 12 600,00 zł netto na jednego pracownika.

Wsparcie dotyczy wyłącznie nowych pracowników i może być świadczone bez przyznania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy w PS. Za nowego pracownika uznawana jest osoba zatrudniona w PS nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wsparcie reintegracyjne. Wsparcie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie nowych pracowników Odbiorcy wsparcia, będących w momencie zatrudnienia osobami preferowanymi do wsparcia (katalog osób uznanych za preferowane opisane są w katalogu przesłanek - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dostępnym poniżej).

Usługi finansowane w ramach wsparcia reintegracyjnego dotyczą bezpośrednio pracownika lub zespołu PS i mają na celu zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym i zawodowym osoby objętej IPR.

Wsparcie reintegracyjne może być wypłacane wyłącznie w okresie realizacji IPR, a katalog wydatków w ramach wsparcia reintegracyjnego ma charakter otwarty, jednak powinien mieć logiczny związek z potrzebami osoby wynikającymi z diagnozy zawartej w IPR.

Operator zastrzega, że w pierwszej kolejności realizacja usług wskazanych w IPR musi być zlecona wykonawcom będącymi podmiotami zatrudnienia socjalnego, tj. centrom integracji społecznej (CIS) oraz klubom integracji społecznej (KIS), przy czym CIS lub KIS muszą bezpośrednio realizować daną usługę, a nie być organizatorem tych usług.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 18.06.2024 do końca grudnia 2029. Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie biura projektu OWIES Elbląg przy ul. Zw. Jaszczurczego 17 w Elblągu w godz. 7:00-15:00. Wsparcie zostanie udzielone podmiotom, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek, otrzymają pozytywną opinię pracownika odpowiedzialnego za reintegrację zatrudnionego u Operatora oraz podpiszą umowę o przyznanie wsparcia reintegracyjnego z OWES.

Operator dokona oceny złożonych wniosków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o czym niezwłocznie poinformuje Odbiorcę Wsparcia. Operator zastrzega sobie prawo do udzielenia wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana.

Szczegółowe informacje na temat wyżej wymienionego wsparcia znajdują się w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej §11 i 12 dostępnym na stronie internetowej projektu: owies.eswip.pl w zakładce dotacje.

 

Poniżej niezbędne dokumenty do pobrania.

 

Ogłaszamy nabór wniosków o udzielenie wsparcia reintegracyjnego!

Pliki do pobrania