Wsparcie merytoryczne

Doradztwo to ten aspekt naszych działań, który służy wyposażaniu naszych klientów w (kompetencje albo) wiedzę oraz narzędzia niezbędne do zakładania, jak i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej takich jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit.

Służymy wiedzą w zakresie podstawowych jak i poszerzonych zagadnień dotyczących zakładania oraz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, aspektów prawnych z tym związanych, zagadnień księgowych, marketingowych, jak i biznesplanowania niezbędnego w przypadku chęci pozyskania środków na stworzenie nowych miejsc pracy w podmiocie, który z czasem przekształca się w przedsiębiorstwo społeczne.

Animacja bazuje na diagnozie potencjału grup inicjatywnych i społeczności lokalnych oraz ich potrzeb, aby na tej podstawie zaplanować ich rozwój. Animacja służy powstawaniu podmiotów ekonomii społecznej oraz ich ekonomizacji. To także współpraca z jednostkami pomocy społecznej, jednostkami wspierającymi zatrudnienie, a także zawiązywanie i współpraca z partnerstwami lokalnymi. Animacja pobudza do działania, ukierunkowuje pomysły i dąży do urealnienia celów.