Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Kolejny konkurs dotacyjny rusza już w styczniu!

Od 13 do 17 stycznia można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach rundy konkursowej nr 1/2020.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz to:

  • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
    (jedna grupa inicjatywa może otrzymać dotację w wysokości do 240 tys. zł na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy)
  • wsparcie pomostowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu;
  • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu;
  • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności;
  • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków. 

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu, Iławie i Braniewie, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

Ważne: Do udziału w rekrutacji uprawnione są jedynie te Grupy Inicjatywne (czyli grupy osób fizycznych, osób prawnych lub istniejące przedsiębiorstwa społeczne), które w ramach projektu OWIES pozytywnie ukończyły zaplanowaną ścieżkę wsparcia w postaci szkoleń/doradztwa zakończoną wydaniem pozytywnych rekomendacji przez doradcę kluczowego/biznesowego.

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI
Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu  papierowym zgodnie z zasadami określony w Regulaminie. Wzory dokumentów znajdują się w zakładce dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich GI składają się każdorazowo z następujących elementów:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy / nie dotyczy

Nowo powstające PS

Istniejące PS

Formularz rekrutacyjny grupy inicjatywnej

Załącznik nr 1

tak

tak

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu (kandydata do zatrudnienia)

 

- na tym etapie składany jedynie przez osoby fizyczne tworzące spółdzielnię socjalną osób fizycznych

Załącznik nr 2

tak

 

(tylko w przypadku nowo powstających spółdzielni socjalnych osób fizycznych)


tak


(tylko w przypadku, gdy kandydat ma być jednocześnie członkiem spółdzielni socjalnej osób fizycznych)

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

tak

(jedynie w przypadku przekształcania PES w PS)

tak

Lista podsumowująca wsparcie w OWES wraz z rekomendacjami

Załącznik nr 5

tak

tak

 

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną w terminie od13-17 stycznia 2020 r. do biura Projektu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82- 300 Elbląg w godz. 9.00-14.00. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź po terminie jego zakończenia, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. GI ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty złożone po terminie nie będą zwracane GI.
 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:
Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbędzie się zgodnie z założeniami § 4 Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Uwaga: Złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz zakwalifikowanie się Grupy Inicjatywnej do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w nowopowstającym/istniejącym PS. Decyzja o tym, które grupy otrzymają dofinansowanie, zostanie podjęta w oparciu o ocenę wniosków/biznesplanów, które zakwalifikowane grupy będą zobligowane przygotować i złożyć w odpowiedzi na odrębny konkurs o przyznanie dotacji (planowane ogłoszenie: połowa lutego).