Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla rundy 3/2019

Informujemy, że w terminie 2 grudnia 2019 do 14 marca 2020 w godz. 8:00-14:00 w biurze projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O przyznanie wsparcia pomostowego mogą ubiegać się jedynie PS, które otrzymały dotację na utworzenie miejsca pracy w ramach konkursu 3/2019 FPS.

Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie. Jest przeznaczone na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:
a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1500 zł/osobę/miesiąc
b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 2000 zł/osobę/miesiąc

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:
- wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 19 wraz z następującymi załącznikami:
1. kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie UP do ZUS;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 3
3. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - załącznik nr 4
4. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (np. spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwa społeczne.

Wniosek należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Uzupełniony, należy dostarczyć do Biura Projektu w godz. 08:00-14:00.

Wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku i załączników znajdują się na niniejszej stronie w zakładce dokumenty.