Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla rundy 1/2019

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs prowadzony będzie:

Nr rundy

Termin

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego

1/2019 nabór nr 1

18.11.2019-29.11.2019

1.Stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech"

2. Spółdzielnia socjalna WiZuS

1/2019 nabór nr 2

03.02.2020-14.02.2020

1. Stowarzyszenie Babska Wyspa

 

w godzinach 8.00-14.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

Wsparcie pomostowe udzielane jest Przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1/2019. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.

Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:
a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1000 zł/osobę/miesiąc
b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 1500 zł/osobę/miesiąc

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:
O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

•    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego  wraz z następującymi załącznikami:
a)    kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;
b)    zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);
c)    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;
d)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 3
e)    oświadczenie dotyczące istniejących przedsiębiorstw społecznych - załącznik nr 4c
f)    inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy PS uzna, że ich załączenie może być istotne w procesie oceny wniosku).

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:
1.    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z załącznikami składany jest w Biurze Projektu w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu. Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.
2.    Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3.    Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu  pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:
•    koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Uczestników Projektu);
•    ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji - jeśli Operator zażąda przedstawienia polisy (zgodnie z par. 6 pkt. 19)
•    koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
•    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
•    koszty usług pocztowych;
•    koszty usług księgowych;
•    koszty usług prawnych;
•    koszty Internetu;
•    koszty materiałów biurowych;
•    koszty działań informacyjno-promocyjnych;
•    i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych PS, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez PS zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

Wniosek oraz załączniki dostępne są na niniejszej stronie w zakładce dokumenty - wsparcie pomostowe.