Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Uwaga! WYDŁUŻAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – RUNDA 2/2019

Informujemy, że w terminie 16 października 2019 - 15 stycznia 2020 w godzinach 9.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, można składać wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. O wsparcie mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa społeczne, które otrzymały dotację na utworzenie nowych miejsc pracy w ramach konkursu 2/2019.

Podstawowe wsparcie pomostowe to wsparcie finansowe oraz wsparcie specjalistyczne w postaci indywidualnego opiekuna biznesowego przyznawane łącznie. Jest przeznaczone na sfinansowanie kluczowych wydatków niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa społecznego. Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od liczby utworzonych nowych miejsc pracy oraz wysokości wymiaru etatu, tj.:

a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1500 zł/osobę/miesiąc

b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 2000 zł/osobę/miesiąc.

O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego - załącznik nr 19 wraz z następującymi załącznikami:

1. Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenia uczestników projektu do ZUS;
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minmis - załącznik nr 3
3. Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - załącznik nr 4
4. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu (umowa o pracę, albo spółdzielcza umowa o pracę) będącego podstawą zatrudnienia UP przez przedsiębiorstwo społeczne. 

Wniosek należy przygotować w formie papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu, a następnie złożyć w Biurze Projektu we wskazanym wyżej terminie naboru.

Uwaga: O dochowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Biura, nie zaś data nadania. Dokumenty złożone przed dniem rozpoczęcia naboru bądź po terminie jego zakończenia nie będą podlegać rozpatrzeniu.