Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ponad 200 mln zł na szkolenia w 2019 roku

W Planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 228 mln zł. Kwota ta może być przyznana na szkolenia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (80%) i Radę Rynku Pracy (20%).

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności.


W planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 228 mln zł. 
Kwota ta może być przyznana na szkolenia zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (80%) i Radę Rynku Pracy (20%).


W 2019 roku resort, w ramach głównej puli środków (180 688,00 tys. zł), wskazał 6 następujących priorytetów:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z  grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
  •  

W przypadku rezerwy (45 172,00 tys. zł) Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Rada Rynku Pracy określiła następujące trzy cele wydatkowania:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Źródło