Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konferencja „Współpraca Nauki - Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na regionalną konferencję pt. „Współpraca Nauki- Biznesu i Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku w siedzibie ERANOVA, Miejsce Kreatywnej Aktywności przy Al. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach“. Głównym celem przedmiotowego projektu jest „podniesienie znaczenia ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach w gospodarce regionu.”

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesu i nauki, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Ekonomia społeczna to nie tylko nauka, ale również dziedzina życia i sfera rozwoju gospodarczego kraju i regionu. Dlatego tak ważne jest, aby jak najliczniejsze gremium osób mogło partycypować w jej rozwoju, zwłaszcza na poziomie lokalnego biznesu. Ekonomia społeczna i solidarna od lat zajmuje bardzo ważne miejsce w polityce społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego. Działania na rzecz jej rozwoju nabierają obecnie szczególnego znaczenia dla społeczeństwa i gospodarki naszego regionu m.in. w wyniku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, a także Krajowego i Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zgodnie z założeniami ww. programów ekonomia społeczna do 2023 roku stanowić będzie ważny czynnik wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego. Dlatego tak istotne jest upowszechnianie działań i rozwiązań m in. w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu.


Główną ideą spotkania jest przedstawienie sieci powiązań nauki i biznesu z ekonomią społeczną oraz wskazanie możliwości współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy tymi sektorami. Wzajemne budowanie międzysektorowej relacji na gruncie biznesu – ekonomii społecznej – nauki ma istotny wpływ na efektywne tworzenie nowych miejsc pracy, rozwiazywanie problemów socjalnych oraz zrównoważony rozwój naszego regionu.  Konferencja będzie okazją do prowadzenia dialogu, który pozwoli na wzajemną wymianę informacji i doświadczeń. Podczas spotkania planujemy przeprowadzić panel dyskusyjny z udziałem prelegentów dot. współpracy nauki - biznesu i ekonomii społecznej, którym chcielibyśmy zainteresować przybyłych na spotkanie gości.


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Program Konferencji:
  9:30  Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00  Uroczyste otwarcie konferencji Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
10:05  Rola samorządu województwa w rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, Wiesława Przybysz - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie
10:20  Biznes zaangażowany społecznie na przykładzie działalności IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Przedstawiciele IKEA Industry Poland Sp. z o.o.  – Oddział w Lubawie
10:40  Budowanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami społecznymi, a biznesem -ekspert zewnętrzny
11:10  Możliwości współpracy nauki z sektorem ekonomii społecznej w regionie na przykładzie kierunku Turystyka i Rekreacja UWM w Olsztynie, dr JarosłAw Klimczak  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
11:30  Kooperacja biznesu z podmiotami ekonomii społecznej - Fundacja Projekt Arche „Houseboat Poland”,  Kamil Purłan – Przedstawiciel Fundacji Pojekt Arche 
11:45  Przykłady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych  na Warmii i Mazurach w obszarze nauki i edukacji, Kamila Kulpa – Przedsiębiorstwo Społeczne Kacze Bagno;  Hubert Górski - Miejsce Inicjatyw Pozytywnych w Kurzętniku ,Adam Waszkiewicz – Przedsiębiorstwo Społeczne, Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu w Ełku
12:15  Przerwa kawowa 
12:30  Dobre praktyki działalności firm społecznych -Stowarzyszenie Klub Motocyklowy  „Wiraż PUB” Bartoszyce – Jan Czarny, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
12:45  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Michelin Polska w Olsztynie – Przedstawiciel Michelin Polska S.A.
13:00  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu na przykładzie działalności Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "IPB" Sp. z o.o.– Przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z.o.o  
13:15  Panel dyskusyjny na temat współpracy Nauki-Biznesu i  Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach
           –  Przedstawiciel Fundacji Wsparcia Nauki i  Biznesu z Ełku
           –  Przedstawiciel IKEA Industry Poland Sp. z o.o. – Oddział w Lubawie
           –  Przedstawiciel „IPB“ Iława Sp. z o.o.  
           –  Przedstawiciel Michelin Polska S.A.
           –  Członek Zarządu Stowarzyszenia „Wiraż PUB” Bartoszyce
           –  Prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Olsztynie
14:00 Podsumowanie konferencji- wolne wnioski
14:15 Lunch


Potwierdzenie udziału w konferencji  do dnia 3 grudnia 2018 r. telefonicznie pod nr 89 521 95 23, 89 521 95-52 lub e-mailowo na adres: d.jozwiak@warmia.mazury.pl lub a.weiss@warmia.mazury.pl.