Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 4/2017 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór prowadzony będzie:

Nr rundy

Termin

Nazwa przedsiębiorstwa społecznego

1. 4/2017
runda nr 1

14.05.2018-31.05.2018

Spółdzielnia socjalna „Negocjator”

2. 4/2017
runda nr 1

14.05.2018-31.05.2018

Kacze Bagno Miejsce Inicjatyw Pozytywnych spółdzielnia socjalna

3. 4/2017
runda nr 2

01.08.2018-15.08.2018
Santos Cafe sp. z o.o

w godzinach 8.00-16.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

Wsparcie pomostowe udzielane jest Przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 4/2017. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania w wysokości:
- 7-9 miesiąc wsparcia – max. 1500zł brutto/BP.
- 10-12 miesiąc wsparcia – max. 1000zł brutto/BP.

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie projektu w zakładce Dokumenty/ Dokumenty dla Grup zainteresowanych otrzymaniem dotacji/Etap 3 Wsparcie pomostowe.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:
O przyznanie wsparcia może ubiegać się podmiot, który przedłoży Operatorowi prawidłowo sporządzony komplet dokumentów, na który składa się:

•    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego  wraz z następującymi załącznikami:
a)    aktualny odpis z KRS (wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dokonany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ems.ms.gov.pl/);
b)    kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnych umów dot. zatrudnienia poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie;
c)    zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (ZUS) oraz o opłaceniu podatków (Urząd Skarbowy);
d)    bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 5 miesięcy działalności przedsiębiorstwa;
e)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ;- załącznik nr 10;
f)    oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z założeniem i zatrudnieniem w przedsiębiorstwie społecznym powstałym w ramach Projektu oraz z zatrudnieniem w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym (utworzonej poza projektem), na które udzielana jest pomoc de minimis;- załącznik nr 3;
g)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym;
w którym przedsiębiorstwo przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - załącznik nr 4;
h)    inne np. materiały promocyjne (w przypadku gdy przedsiębiorstwo uzna, że ich załączeniu może być istotne w procesie oceny wniosku.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:
1.    Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z załącznikami  składany jest w Biurze Projektu w wersji papierowej wypełnionej elektronicznie, w jednym egzemplarzu Wniosek o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego powinien zostać podpisany na ostatniej stronie.
2.    Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3.    Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis”.

KATALOG WYDATKÓW W RAMACH PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
Wsparcie Pomostowe ma na celu ułatwienie przedsiębiorstwu społecznemu  pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności niezależnie od poziomu przychodów w postaci:
•    koszty ZUS, podatków od wynagrodzeń, innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników (Beneficjentów Pomocy);
•    ubezpieczenie majątkowe zakupów z dotacji o wartości jednostkowej powyżej 1 000,00zł[2];
•    koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);
•    koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę);
•    koszty usług pocztowych;
•    koszty usług księgowych;
•    koszty usług prawnych;
•    koszty Internetu;
•    koszty materiałów biurowych;
•    koszty działań informacyjno-promocyjnych;
•    i inne niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.

W odniesieniu do środków finansowych przekazanych Beneficjentowi Pomocy, w ramach Wsparcia Pomostowego, obowiązuje zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli wydatki ponoszone przez Beneficjenta Pomocy zostały zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie mogą być one ponoszone ze środków otrzymanych w ramach Projektu.

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
Procedura oceny wniosków o podstawowego wsparcie pomostowe odbywa się zgodnie z Rozdział V Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego zamieszonego na niniejszej stronie internetowej w zakładce dokumenty.