Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach rundy konkursowej nr 2/2017 – procedura odwoławcza

Lista rankingowa wniosków o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne, z terenu subregionu elbląskiego w ramach rundy konkursowej nr 2/2017 – procedura odwoławcza.

L.p.

Numer wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Średnia liczba otrzymanych punktów

Wnioskowana kwota (PLN)

Proponowana kwota dofinansowania (PLN)

2

2/2017/1/PS-WD/1

ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska

76*

120 000,00

120 000,00