Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs zamknięty na składanie wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach rundy konkursowej nr 2/2017

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 2/2017 na składanie wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków prowadzony będzie
w terminie 16- 26 czerwca 2017 r.

w godzinach 8.00-16.00
(decyduje data wpływu dokumentów do biura)
w Biurze Projektu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg

 

Wsparcie finansowe (Dotacja) udzielane jest Beneficjentom Pomocy w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Są to bezzwrotne środki finansowe na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000 zł dla jednego Uczestnika Projektu jednak nie więcej niż 120 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne. Minimalna kwota dofinansowania nie została określona. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania dotacji” Rozdział II pkt 2 warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy dokumentów.

Uwaga! Należy wypełnić wszystkie rubryki wniosku oraz biznesplanu. W przypadku, gdy któryś z jego punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy lub postawić kreskę”.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzu. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.owies.org w zakładce  dokumenty.

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu, który powstanie po otrzymaniu dotacji

Dokument

Numer załącznika

Osoby fizyczne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną.

Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego (projekt, podpisany przez członków GI)

 •  

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a) deklaracje współpracy,

b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c) prawo jazdy,

d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne

 

 

Osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną

 

 

Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

 

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego  (projekt, podpisany przez członków GI)

 •  

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a) deklaracje współpracy,

b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c) prawo jazdy,

d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

NGO’s, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego

 •  

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

 •  

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a) deklaracje współpracy,

b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c) prawo jazdy,

d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

NGO’s  z działalnością gospodarczą ale nie spełniające przesłanek przedsiębiorstwa społecznego

Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

 

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego (projekt, podpisany przez członków GI)

 •  

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 •  

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a) deklaracje współpracy,

b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c) prawo jazdy,

d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 

 

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 9

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10

Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

 •  

 

 

Spółka spełniająca przesłanki przedsiębiorstwa społecznego

Wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 1

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr 2a

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 3

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 4

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

Statut przedsiębiorstwa społecznego (projekt, podpisany przez członków GI)

 •  

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Załącznik nr 6

Oświadczenie osoby fizycznej/prawnej planującej utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

Załącznik nr 7

Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

Załącznik nr 5

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

a) deklaracje współpracy,

b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

c) prawo jazdy,

d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

 •  

 

Komplet dokumentów należy złożyć:

- w jednym egzemplarzu papierowym

- w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy)

 1. w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych:

  Rodzaj Grupy Inicjatywnej

  Rodzaj podmiotu

  Dokument

  Numer załącznika

  Spółdzielnie socjalne osób fizycznych

  / pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek z def. Przedsiębiorstwa społecznego/

  Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób fizycznych)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wniosek o przyznanie dotacji

  Załącznik nr 1

  Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

  Załącznik nr 2b

  Harmonogram rzeczowo-finansowy

  (wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

  Załącznik nr 3

  Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

  Załącznik nr 4

  Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

  Załącznik nr 5

  Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

  Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

  Statut przedsiębiorstwa społecznego

  •  

  Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 8

  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik nr 9

  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

  Załącznik nr 10

  Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

   

  •  

  Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

  a) deklaracje współpracy,

  b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

  c) prawo jazdy,

  d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i inne

  •  

  Spółdzielnie socjalne osób prawnych/ pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek z def. Przedsiębiorstwa społecznego/

   

  Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób prawnych)

   

  Wniosek o przyznanie dotacji

  Załącznik nr 1

  Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

  Załącznik nr 2b

  Harmonogram rzeczowo-finansowy

  (wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

  Załącznik nr 3

  Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

  Załącznik nr 4

  Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

  Załącznik nr 5

  Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

  Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

  Statut przedsiębiorstwa społecznego

  •  

  Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 8

  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik nr 9

  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

  Załącznik nr 10

  Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

   

  •  

  Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

  a) deklaracje współpracy,

  b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

  c) prawo jazdy,

  d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

  i inne

  •  

  NGO’s prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie spełniający wszystkie przesłanki z def. Przedsiębiorstwa społecznego

   

  Przedsiębiorstwo                społeczne

  Wniosek o przyznanie dotacji

  Załącznik nr 1

  Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

  Załącznik nr 2b

  Harmonogram rzeczowo-finansowy

  (wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

  Załącznik nr 3

  Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

  Załącznik nr 4

  Formularze rekrutacyjne Beneficjentów Pomocy

  Załącznik nr 5

  Zaświadczenie BP potwierdzające status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym/wykluczonej społecznie (Zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług OWIES)

  Dokument z odpowiedniej instytucji potwierdzający status BP (np. PUP)

  Statut przedsiębiorstwa społecznego

  •  

  Oświadczenie dotyczące podatku VAT

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Załącznik nr 8

  Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

  Załącznik nr 9

  Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

  Załącznik nr 10

  Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

   

  •  

  Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

  a) deklaracje współpracy,

  b) przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności

  c) prawo jazdy,

  d) dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

  i inne

 Komplet dokumentów należy złożyć:

- w jednym egzemplarzu papierowym
- w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy).

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

 • Dokumenty można złożyć osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w Biurze Projektu w terminie o którym mowa w ogłoszeniu (decyduje data wpływu).
 • Dokumenty złożone po terminie  nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 • Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w następujący sposób: ”Za zgodność z oryginałem, data i podpis” na każdej stronie lub gdy strony są ponumerowane „Za zgodność z oryginałem od str... do str... data,  podpis” np. przez osobę wyznaczona w grupie inicjatywnej do reprezentowania przedsiębiorstwa lub jednego Uczestnika projektu.
 • W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego i wykształcenia ocena odbywa się na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku gdy wszystkie dokumenty potwierdzające wykształcenie i zbieżność doświadczenia zostały załączone na etapie rekrutacji nie ma obowiązku dołączania tych samych dokumentów.
 • W celu potwierdzenia wielkości sprzedaży zaleca się przedstawienie deklaracji współpracy lub innych dokumentów potwierdzających zainteresowanie oferowanymi przez firmę usługami, produktami itp.
 • W przypadku gdy planowany jest remont w ramach dotacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do lokalu oraz kosztorys inwestorski.
 • W przypadku zakupu samochodu należy uzasadnić jego zakup i przedstawić dokument uprawniający do kierowania.

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe odbywa się zgodnie z Rozdział VI Regulaminu przyznania dotacji zamieszonego na stronie internetowej projektu owies.org.

 

 

 

 

 

Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe odbywa się zgodnie z Rozdział VI Regulaminu przyznania dotacji zamieszonego na stronie internetowej projektu owies.org