Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje Projekt pt. „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Jego celem jest wsparcie w tworzeniu nowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, jak i systematyczna budowa potencjału już istniejących PES.

Z pożyczki mogą skorzystać:
- spółdzielnie socjalne,
- spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
- jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
- Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
- organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- spółki non profit, kluby sportowe, podmioty kościelne, stowarzyszenia JST.

Pożyczkę można otrzymać na finansowanie rozpoczęcia działalności, w szczególności:
- kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
- wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
- rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Pożyczkę można otrzymać na finansowanie rozwoju działalności PES, w szczególności:
- wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych
        - z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych
        - z działalnością PES, zakup wartości niematerialnych i prawnych;
- rozszerzenie działalności poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

Umorzenie pożyczki na rozwój dla podmiotów ekonomii społecznej wynosi 25 proc. wartości wypłaconego kapitału pożyczki.
PES może skorzystać z częściowego umorzenia pod warunkiem, że sfinansowany z pożyczki projekt przyniesie wymierne korzyści społeczne takie jak:
- utworzenie miejsca/miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z zaburzeniami psychicznymi, lub
- realizacja przedsięwzięć obejmujących usługi świadczone w społeczności lokalnej (usługi zdrowotne lub usługi społeczne), lub
- realizacja przedsięwzięć obejmujących oferowanie usług lub produktów związanych z zapewnianiem dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, lub
- realizacja przedsięwzięć w obszarze zielonej gospodarki.

Więcej informacji na stronie internetowej BGK.

Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej