Konkursy dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Zakresy zadań:
- rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu,
- aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
- działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających,
- poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
- wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
- integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- pomoc społeczna,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- rozwój turystyki,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości,
- rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
- żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

Oferty należy składać poprzez generator witkac.pl w terminach wskazanych w ogłoszeniu dostępnym tutaj.

Organizacje pozarządowe mogą także wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych opiniujących oferty w w/w zakresach (organizacja składająca ofertę w danym zakresie nie może jednocześnie brać udziału w pracach komisji konkursowej). W przypadku zainteresowania, zgłoszenia do komisji należy przesyłać na adres: op@warmia.mazury.pl.

Konkursy dla organizacji pozarządowych