Nagrody i wyróżnienia Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej

Do 11 września 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do "Nagród i wyróżnień Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej 2023 - edycja XXIII".

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.


Nagrody i wyróżnienia będą przyznane w dwóch kategoriach:
Indywidualnej dla:

 • kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
 • kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
 • pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.

Zespołowej dla:

 • jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;
 • organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


Celem przyznania nagród i wyróżnień jest promocja nowoczesnych oraz twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej, w szczególności za:

 • działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 • wspieranie społecznej i zawodowej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych rodzin;
 • wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • aktywizację społeczności lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w tym organizowanie przedsięwzięć mających na celu integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym;
 • inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym, w tym m.in. na rzecz wsparcia rodzin, aktywizacji osób starszych, wyrównywania szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, wychodzenia z bezdomności;
 • realizowanie projektów integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej;
 • wdrażanie kompleksowych, nowatorskich rozwiązań we współpracy wielu podmiotów w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;
 • wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Z wnioskiem o przyznanie w/w nagród i wyróżnień mogą występować:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej.


Wnioski w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do 11 września 2023 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn


Ponadto prosimy o przesłanie edytowalnej wersji wypełnionego formularza wniosku (bez załączników) na adres e-mail: k.kotulska@warmia.mazury.pl


Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania osób i zespołów wyjątkowo zaangażowanych w działania z obszaru pomocy i integracji społecznej.


Dokumenty do pobrania: www.warmia.mazury.pl

Nagrody i wyróżnienia Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej