Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Powołano skład KKRES kadencji 2023-2026

14 kwietnia 2023 Minister Rodziny i Polityki Społecznej powołała Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2026.

Do zadań Krajowego Komitetu należy:
 - przedstawianie opinii o programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 30 pkt 1, oraz projektach aktów prawnych i innych dokumentach związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej, a także funkcjonowaniu ustawy;
- opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej o charakterze innowacyjnym;
- przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego okresowych informacji o swojej działalności.


Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023-2026


Sześciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:
1. Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki
2. Aneta Cieloch, Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów
3. Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
4. Artur Kowalski, Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd zamówień Publicznych
5. Szymon Wozniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny
6. Kamil Bobek, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego:
7. Łukasz Samborski, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciel Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego:
8. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów ROPS
Dwóch przedstawicieli związków spółdzielczych:
9. Cezary Miżejewski, Prezes Zarządu OZRSS, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
10. Anna Bulka, Związek Lustracyjny Spółdzielni
Przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej:
11. Dr Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, Krajowa Rada Spółdzielcza
Przedstawiciel związków zawodowych:
12. Agnieszka Maria Kochańska, NSZZ Solidarność – strona pracowników, Rada Dialogu Społecznego
Przedstawiciele organizacji pracodawców:
13. Teresa Hernik, Federacja Przedsiębiorców Polskich - strona pracodawców, Rada Dialogu Społecznego
Przedstawiciel Banku Gospodarskwa Krajowego:
14. Michał Kopeć, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
Przedstawiciel instytutów badawczych:
15. Agnieszka Sowa-Kofta, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Dwóch przedstawicieli uczelni:
16. Dr hab. Bohdan Skrzypczak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
17. Prof. ucz. dr hab. Norbert G. Pikuła, Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dwudziestu trzech przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, którzy uzyskali poparcie co najmniej 10 podmiotów ekonomii społecznej:
18. Krzysztof Balon, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
19. Maciej Bielawski, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP)
20. Agata Dziubińska-Gawlik, Europejski Dom Spotakń Fundacja Nowy Staw
21. Witold Ekielski, Stowarzyszenie TCFHUB
22. Zbigniew Hanas, Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"
23. Justyna Iwankiewicz, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
24. Karolina Jarosz, Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
25. Bogusław Kazimierz Kamiński, Spółdzielnia Socjalna Familok
26. Dariusz Krajewski, Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych
27. Paweł Krępski, Fundacja Opiekun Prawny
28. Aleksandra Lewandowska, Fundacja Pro-Omnis
29. Katarzyna Loska-Szafrańska, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES)
30. Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES)
31. Tomasz Musielski, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
32. Wojciech Otto, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz dom – Nasz Świat"
33. Przemysław Piechocki, Stowarzyszenie na rzez Spółdzielni Socjalnych (SnRSS)
34. Barbara Święch-Bober, Polskie Towarzystwo Wspierania Warsztaów Terapii Zajęciowej MOST
35. Urszula Trubacz, Stowarzyszenie Adelfi
36. Mariusz Stanisław Urban, Spółdzielnia Socjalna Dębnianka
37. Dariusz Węgierski, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
38. Paweł Wiśniewski, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy "Humanus" w Janowie Lubelskim
39. Tomasz Wróblewski, Stowarzyszenie Łomżyńskiego Klastra Ekonomii Społecznej
40. Piotr Wójcik, Fundacja Zielona Przystań