"Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" - trwa nabór wniosków

Wsparcie co najmniej tysiąca podmiotów ekonomii społecznej dotacją w wysokości od 100 tys. do 190 tys. zł to cel Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”. Pieniądze można przeznaczyć na działania mające na celu zachowanie miejsc pracy, zwiększenie obrotów finansowych rozszerzenie skali i formy działalności gospodarczej lub zmianę branży. Nabór wniosków trwa do 16 lutego 2023.

Wsparcie finansowe może dotyczyć trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES):
Obszar 1 – reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
Przykładowe działania:
- wzmacnianie potencjału w zakresie działań reintegracyjnych na rzecz pracowników lub uczestników przez zakup środków trwałych, wyposażenia, remontu lub adaptacji pomieszczeń,
- szkolenia, doradztwo, mentoring, superwizja, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu dla pracowników.


Obszar 2 – budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych (PS) i PES do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
Przykładowe działania:
- zakup wyposażenia umożliwiającego rozwijanie działalności w obszarze usług społecznych (US),
- rozwijanie działalności w obszarze świadczenia US z wykorzystaniem nowych, odtworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych, np.  zakup wyposażenia, maszyn, środków transportu,
- cyfryzacja obsługi klientów w zakresie świadczenia usług, umawiania wizyt itp.,
- wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej przy świadczeniu US.


Obszar 3 -  wzmacnianie odporności i rozwój PS i PES.
Przykładowe działania:
- przeprowadzenie ekspertyzy lokalnego rynku pod kątem możliwości rozpoczęcia nowej działalności lub rozwinięcia dotychczasowej formy działalności, m.in. poprzez wprowadzenie do oferty produktów lub usług związanych z zieloną transformacją,
- rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności w szczególności związanej z zielona transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych lub modernizację istniejących środków trwałych,
- cyfryzacja dystrybucji lub sprzedaży, finansowanie tworzenia lub włączenia w internetowe platformy lub kanały sprzedaży.


Składający wniosek może zdecydować się na jedno przedsięwzięcie  mieszczące się w jednym ze wskazanych obszarów lub na takie, które łączy elementy kilku obszarów.


PES może złożyć w ramach jednego naboru tylko jeden wniosek.
PES może uzyskać wsparcie w ramach Programu tylko jeden raz.


Wysokość dotacji:
- minimalna kwota wsparcia – 100 tys. zł,
- maksymalna kwota dofinansowania – 170 tys. zł,
- maksymalna kwota dofinansowania – 190 tys. zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada status PES przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o ekonomii społecznej lub gdy wnioskodawca zobowiąże się do uzyskania statusu PES w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu.


Środki przeznaczone na realizację Programu:
- Nie jest wymagane wniesienie przez wnioskodawcę wkładu własnego  - finansowego, osobowego lub rzeczowego.
- Wnioskodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia środków własnych, z których pokryje wartość podatku VAT.
Wydatki finansowe ze środków przewidzianych na realizację Programu nie mogą być pokryte ze środków publicznych pochodzących z innych źródeł.


Okres realizacji:
Przedsięwzięcia mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 listopada 2024.
Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


Wniosek należy złożyć poprzez Generator Wniosków i Sprawozdań.


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru wniosków dostępne są TUTAJ.

"Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" - trwa nabór wniosków