Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla rundy 1/2022 - nabór nr 3

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2022 nabór nr 3 na składanie wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konkurs prowadzony będzie dla następujących Grup:
Nr rundy Termin Nazwa przedsiębiorstwa społecznego 
1/2022 nabór nr 3 01.01.2023 - 17.01.2023 Spółdzielnia Socjalna Każdy Jest Ważny

w godzinach 8.00-14.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Projektu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

Wsparcie pomostowe udzielane jest przedsiębiorstwom społecznym, które korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego w ramach rundy konkursowej nr 1/2022. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania PS. Przyznanie wsparcia jest uzależnione od postępów PS w realizacji założeń Biznesplanu oraz jego kondycji ekonomicznej.
 
Wsparcie wypłacane jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:
a) w przypadku umów zawartych do wysokości 1/2 etatu włącznie (nie mniej niż 1/4 etatu) - 1000 zł/osobę/miesiąc,
b) w przypadku umów zawartych powyżej 1/2 etatu - 1500 zł/osobę/miesiąc.
Konkurs na przedłużone wsparcie pomostowe dla rundy 1/2022 - nabór nr 3