Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Status przedsiębiorstwa społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, która jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz na stronie internetowej Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Zasady ubiegania się o status Przedsiębiorstwa Społecznego reguluje dział II ustawy o ekonomii społecznej. W art. 3 ustawy wskazane są ogólne warunki, pod którymi podmiot może ubiegać się o ten status. W art. 4 – 9 określone są wymogi, jakie podmiot musi spełnić, aby mógł mu zostać nadany status Przedsiębiorstwa Społecznego. Wymogi te zostały szczegółowo przeanalizowane i opisane w punkcie 3 niniejszego poradnika.
 
Status Przedsiębiorstwa Społecznego może uzyskać (zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy):
podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 ust 5 lit a oraz d-f ustawy, albo,
jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej.
Jako podmiot ekonomii społecznej, który może uzyskać status Przedsiębiorstwa Społecznego, należy rozumieć:
spółdzielnię socjalną,
spółdzielnię inwalidów i spółdzielnię niewidomych,
spółdzielnię pracy,
spółdzielnię produkcji rolnej,
organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem: partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskie fundacje polityczne, 
podmiot, o którym mowa w art. 3 ust 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Procedura nadawania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego została opisana w art. 12 ustawy o ekonomii społecznej. Status Przedsiębiorstwa Społecznego nadawany jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu ubiegającego się o ten status.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w Poradniku w zakresie przyznawania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego.
 
Wzory dokumentów wymaganych w procedurze nadawania statusu Przedsiębiorstwa Społecznego można pobrać na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.