Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Status przedsiębiorstwa społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych, która jest zamieszczona i aktualizowana na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej oraz na stronie internetowej Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.


Zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społecznej z obszaru objętego wsparciem Ośrodka (powiatów:  braniewskiego, elbląskiego, iławskiego oraz Elbląga), które chcą uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego, do składania wniosków do OWIES w Elblągu (Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17).


Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego wiąże się z uzyskaniem dodatkowych przywilejów. Podmioty zweryfikowane jako PS mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy (m.in. w OWIES) oraz o społeczne zamówienia publiczne.


Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami ani ze zmianą statusu prawnego organizacji, ponieważ nie stanowi odrębnej formy prawnej.


Przedsiębiorstwem społecznym może zostać podmiot, który prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą (lub odpowiednio działalność oświatową lub kulturalną), spełniając jednocześnie poniższe warunki:

  • jego celem działania jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyrażona określonym procentem zatrudnienia tych osób) lub realizacja usług społecznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej;
  • zysk lub nadwyżka bilansowa nie są dystrybuowane pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, lecz przeznaczone na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa i reintegrację zawodową i społeczną lub działalność w sferze pożytku;
  • jest zarządzany demokratycznie;
  • zatrudnia co najmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę,  spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej wraz z określonym minimalnym wymiarem czasu pracy;
  • wynagrodzenia pracowników nie przekraczają trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Podmioty, które otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego zostają wpisane na regionalną oraz ogólnopolską listę przedsiębiorstw społecznych. Lista jest ważnym narzędziem promocji przedsiębiorstw społecznych, pozwalającym potencjalnym klientom na wyszukiwanie PS według świadczonych przez nie usług.


Aby złożyć wniosek w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy zgłosić się do Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu: Stowarzyszenie ESWIP, Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel.: 55 236 27 16, e-mail: j.piechowiak@eswip.pl.


Do weryfikacji podmiotu starającego się o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego zastosowanie mają następujące dokumenty:

  • Regulamin przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego [pobierz],
  • Oświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie społecznym [pobierz],
  • Wniosek o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego [pobierz].

 

Baza Przedsiębiorstw Społecznych dostępna jest tutaj.