Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Regulamin świadczenia usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Projekt „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

3. Celem Projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie elbląskim (powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski, ostródzki).

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP, w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

5. Okres realizacji Projektu obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku.

6. Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać pod nr telefonu: 55 235 33 88 lub na stronie internetowej: www.owies.eswip.pl.

7. Regulamin przedstawia ofertę Projektu oraz zasady i warunki uczestnictwa i korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach Projektu.

8. Udział w Projekcie jest bezpłatny. W przypadku podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami udzielania pomocy de minimis.

 

 

ROZDZIAŁ II.

SŁOWNIK POJĘĆ

 

Użyte w niniejszym Regulaminie poniższe określenia oznaczają:

Animator – pracownik OWIES, wspierający tworzenie nowych i wzmacnianie potencjału istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz środowisk zamierzających realizować wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Biuro coworkingowe – pomieszczenie w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu, udostępnione dla Uczestników Projektu. Posiada ofertę korzystania z komputera, drukarki, sprzętu biurowego, przechowania dokumentacji, odbierania korespondencji oraz korzystania z sali szkoleniowej lub pokoju spotkań wyposażonych w rzutnik multimedialny/telewizor.

Biuro Projektu – siedziba Realizatora Projektu.

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego – biznesplan na okres 2 lat przedstawiający uwarunkowania ekonomiczne powstającego lub funkcjonującego przedsiębiorstwa społecznego, składany przez grupę inicjatywną w odpowiedzi na konkurs.

Centrum Ekonomii Społecznej (CES) – jednostka działająca w strukturze OWIES, odpowiedzialna za działania informacyjne, edukacyjne, specjalistyczne ukierunkowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.  

Doradca biznesowy – pracownik OWIES, wspierający istniejące przedsiębiorstwa społeczne w zakresie rozwoju uwzględniającego stworzenie nowego miejsca/miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, do momentu otrzymania przez nich dotacji i podpisania umowy dotacji.

Doradca kluczowy – pracownik OWIES, wspierający grupy inicjatywne tworzące przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe będące w procesie ekonomizacji.

Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana Grupie Inicjatywnej na uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości max. do 24.000 złotych na jednego Uczestnika Projektu (osobę fizyczną spełniającą kryteria określone w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, pozwalające na przyznanie dotacji na stworzenie dla niej miejsca pracy w PS) wchodzącego w skład GI. Pomoc finansowa nie może przekroczyć kwoty 240.000 zł dla jednego przedsiębiorstwa społecznego w okresie trwałości miejsc pracy.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej (FPS) - jednostka działająca w strukturze OWIES, odpowiedzialna za udzielanie wsparcia finansowego i pomostowego na rzecz tworzenia miejsc pracy w nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Grupa Inicjatywna (GI) –  osoby fizyczne bądź prawne, które w toku wsparcia OWIES wypracują założenia co do utworzenia bądź rozwoju podmiotu ekonomii społecznej, uwzględniające jego ekonomizację. OWIES wspiera tylko Grupy Inicjatywne, które planują prowadzić/prowadzą podmiot ekonomii społecznej mające siedzibę na terenie subregionu elbląskiego. Dopuszcza się możliwość wsparcia GI spoza subregionu elbląskiego, jedynie za zgodą ROPS i właściwego OWES, w zakresie wsparcie o charakterze biznesowym prowadzącym do utworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

Inicjatywa środowiska na rzecz rozwoju ES – inicjatywa podjęta przez społeczność lokalną, w skład której wchodzą instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, mieszkańcy. Społeczność stanowi koalicję/partnerstwo lokalne i jest reprezentowana przez podmiot prawny. Społeczność podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju ES, których przejawem może być:

- utworzenie podmiotu ekonomii społecznej działającego na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem;

- podjęcie i/lub rozwój działalności odpłatnej organizacji pozarządowej ukierunkowanej na wzrost zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem;

- kreowanie i wdrażanie wybranego modelu rozwoju lokalnego m.in wioski tematycznej, ekomuzeum;

- przygotowanie i realizacja działań/projektu ukierunkowanego na stworzenie podmiotu reintegracji społeczno-zawodowej, rozwój usług społecznych, rewitalizację społeczną, aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem lub zamieszkujących obszar rewitalizowany.

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) - jednostka działająca w strukturze OWIES, na terenie wybranych powiatów subregionu elbląskiego, świadcząca usługi animacyjne, doradcze i inkubacyjne ukierunkowane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.  

Instytucja Zarządzająca – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Komisja Oceny Wniosków (KOW) – Komisja Oceny Wniosków oceniająca założenia działalności przedsiębiorstwa społecznego, przyznająca środki na rozwój przedsiębiorczości – zespół oceniający biznesplany i kwalifikujący wnioski do otrzymania wsparcia finansowego (dotacja,, przedłużone wsparcie pomostowe).

Komisja Rekrutacyjna – Komisja oceniająca dokumenty rekrutacyjne do Projektu w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych i dokonująca wyboru Grup Inicjatywnych do wsparcia w ramach Funduszu.

Lista podstawowa – lista Grup Inicjatywnych, które uzyskały najwięcej punktów podczas oceny merytorycznej w trakcie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej i w pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w Projekcie.

Lista rezerwowa – lista Grup Inicjatywnych, które uzyskały min. 60% punktów podczas oceny merytorycznej w trakcie rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej i będą kwalifikowane do Projektu w przypadku rezygnacji grup inicjatywnych z listy podstawowej.

Mieszkaniec subregionu elbląskiego - osoba, które w czasie realizacji Projektu pracuje, uczy się lub mieszka na terenie subregionu elbląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Operator – Stowarzyszenie ESWIP posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczące łącznie wszystkie rodzaju usług wsparcia ekonomii społecznej.

Opiekun biznesowy – pracownik OWIES wspierający przedsiębiorstwo społeczne przez okres 12 m-cy od momentu udzielenia wsparcia pomostowego, w zakresie jego rozwoju i realizacji założeń określonych w biznesplanie.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 217 z późn. zm.);
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.);
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z  niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby niesamodzielne;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 10. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, świadczący łącznie wszystkie rodzaju usług wsparcia ekonomii społecznej.

Podmiot Ekonomii Społecznej (PES):

 1. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
 3. CIS i KIS;
 4. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 5. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
 6. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 • spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji przedsiębiorstwu społecznemu w kwocie nie większej niż 2000 zł na Uczestnika Projektu (osobę, na którą PS otrzymało dotację na utworzenie dla niej miejsca pracy). Wsparcie pomostowe wypłacane jest na wniosek przedsiębiorstwa społecznego utworzonego lub wspartego w ramach projektu OWIES przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomoc de minimis – pomoc zgodną z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) oraz z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012., str. 8).

Pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – przedstawiciele (pracownicy, członkowie Zarządu, wolontariusze posiadający umowę wolontariacką) następujących podmiotów:

 1. publiczne i niepubliczne podmioty pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy
 2. samorząd lokalny i regionalny
 3. zespoły ds. ekonomii społecznej
 4. spółdzielnie socjalne utworzone w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
 5. organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub będące w procesie ekonomizacji
 6. organizacje parasolowe i rzecznicze
 7. Lokalne Grupy Działania.

Projekt - oznacza przedsięwzięcie pod nazwą „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”.

Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji przedsiębiorstwu społecznemu. Wsparcie pomostowe wypłacane jest na wniosek przedsiębiorstwa społecznego, przez okres kolejnych max. 6 miesięcy licząc od dnia zakończenia korzystania z podstawowego, w kwocie nie większej niż 1500 zł na Uczestnika Projektu (osobę, na którą PS otrzymało dotację na utworzenie dla niej miejsca pracy).

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) -  podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
 1. działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub
 2. działalność oświatową w rozumieniu art.170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn.zm.), lub
 3. działalność kulturalną w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), której celem jest:
 1. integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
 1. (1) zatrudnienie co najmniej 50%:
 1. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
 2. osób bezrobotnych, lub
 3. absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1 a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
 4. osób ubogich pracujących, lub
 5. osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
 6. osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;
 1. (2) zatrudnienie co najmniej 30%osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn.zm.);
 1. lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 409, z późn.zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa krajowego nie stanowią inaczej);

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami, tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu, a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. A

Realizator Projektu – Stowarzyszenie ESWIP z siedzibą w Elblągu,  przy ul. Związku Jaszczurczego 17.

Regulamin Projektu – Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Strona internetowa projektuwww.owies.eswip.pl – strona www, na której zamieszczane są informacje dotyczące Projektu, wzory regulaminów, dokumentów rekrutacyjnych i innych związanych z realizacją Projektu.

Subregion elbląski – teren działania OWIES w Elblągu, obejmujący powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski, ostródzki. OWIES wspiera PS mające siedzibę na terenie subregionu elbląskiego. Dopuszcza się możliwość wsparcia PS spoza subregionu elbląskiego, jedynie za zgodą ROPS i właściwego OWES, w zakresie wsparcie o charakterze biznesowym prowadzącym do utworzenia nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem.

Uczestnik Projektu (UP):  

 1. osoby fizyczne zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie subregionu elbląskiego;
 2. pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej posiadający siedzibę na terenie subregionu elbląskiego;
 3.  pracownicy przedsiębiorstw społecznych posiadający siedzibę na terenie subregionu elbląskiego.

Udostępnianie pomieszczeń i sprzętu – usługa świadczona we wszystkich IPS, polegająca na udostępnianiu sprzętu (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, telefon) oraz szafek do przechowywania dokumentacji/materiałów wspieranych grup i PES. IPS będzie je wspierał również w dostępie do pomieszczeń będących w dyspozycji JST.

Umowa Dotacji – umowa podpisana przez Operatora z przedsiębiorstwem społecznym regulująca warunki wydatkowania środków przyznanych w ramach dotacji. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie prawomocnego wpisu do KRS.

 

ROZDZIAŁ III.

OFERTA OWIES

 

 1. OWIES posiada wystandaryzowaną i kompleksową ofertę wsparcia dla osób fizycznych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
 2. Wsparcie OWIES jest oferowane w ramach trzech obszarów programowych:
  1. Centrum Ekonomii Społecznej
  2. Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej
  3. Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej
 3. W ramach OWIES świadczone są następujące formy wsparcia:
 1. informacja
 2. animacja
 3. edukacja
 4. doradztwo i usługi specjalistyczne
 5. wsparcie lokalowo-sprzętowe
 6. dotacje i wsparcie pomostowe.
 1. Charakter poszczególnych obszarów programowych, usług oraz zasad korzystania z nich opisanych jest w dalszej części Regulaminu Projektu.

 

ROZDZIAŁ IV.

UCZESTNICY PROJEKTU

 

1. Uczestnikami projektu OWIES mogą być:

a) osoby fizyczne zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy subregionu elbląskiego,

b) pracownicy lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

c) pracownicy przedsiębiorstw społecznych.

Podmioty i przedsiębiorstwa społeczne muszą posiadać siedzibę na terenie subregionu elbląskiego (w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wsparcie podmiotów i przedsiębiorstw społecznych spoza subregionu elbląskiego, ale za zgodą IZ oraz po poinformowania OWES z właściwego subregionu).

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

a) zapoznanie się z Regulaminem Projektu,

b) przynależność do jednej z grup określonych w pkt. 1 oraz złożenie oświadczenia lub zaświadczenia (listę stanowi załącznik nr 1) potwierdzającego tę przynależność,

c) spełnienie wymogów kwalifikowalności i dopełnienie wszystkich wymogów procedury rekrutacyjnej określonej dla danej usługi OWIES,

e) pozytywne zakwalifikowanie przez pracownika OWES do Projektu, na podstawie formularza zgłoszeniowego, rozmowy kwalifikacyjnej lub diagnozy potencjału;

f) podpisanie wymaganych dokumentów m.in. deklaracji udziału w Projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Uczestnik Projektu (UP) zobowiązany jest do:

a) dostarczania do Realizatora Projektu wszelkich wymaganych załączników m.in. oświadczeń i zaświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do udzielenia danego rodzaju wsparcia,

b) podpisywania wszystkich umów i dokumentów m.in. kart wykonania usługi, list obecności, potrzebnych do realizacji wsparcia w ramach Projektu,

c) poinformowania Realizatora Projektu o każdej zmianie danych osobowych m.in. adres zamieszkania, nazwisko, numer telefonu, numer dowodu osobistego,

d) pisemnego potwierdzenia otrzymania poczęstunku, noclegu, materiałów szkoleniowych, jeżeli dana usługa przewiduje takie formy wsparcia,

e) aktywnego uczestniczenia w działaniach Projektu,

f) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Realizatorem Projektu,

g) wypełnienia ankiet, testów związanych z realizacją Projektu oraz jego monitoringiem i ewaluacją,

h) współpracy z Realizatorem i kadrą Projektu,

i) Istniejące przedsiębiorstwo społeczne lub podmiot z działalnością gospodarczą przekształcający się w przedsiębiorstwo społeczne korzystający ze wsparcia OWIES w Elblągu zobowiązany jest do wzrostu obrotów o min. 3% w stosunku do roku poprzedniego, w którym udzielone zostało wsparcie.

4. UP przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Projekcie. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) dostarczonego do Biura Projektu.

5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników w przypadku:

a) poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego,

b) przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności i nie uzyskania od Koordynatora Projektu zgody na kontynuację uczestnictwa w projekcie,

c) złożenia fałszywych oświadczeń na każdym etapie realizacji Projektu,

d) podjęcia zatrudnienia, w innym podmiocie niż przedsiębiorstwo społeczne,

e) nieprzestrzegania Regulaminu Projektu lub innych dokumentów i regulaminów udostępnionych przez Realizatora w ramach określonej formy wsparcia.

6. W ramach rekrutacji preferowane będą następujące osoby i grupy:

a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych);

b) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;

c) osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

7. Do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego nie są uprawnione osoby fizyczne, które:

a) posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu tj. podpisania deklaracji udziału w Projekcie - dotyczy wyłącznie członków założycieli spółdzielni socjalnych osób fizycznych;

b) w ciągu ostatnich 2 lat były zatrudnione na podstawie umowy o pracę u Operatora;

c) pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Operatorem i/lub pracownikami Operatora, Partnerów uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;

d) są poniżej 18 roku życia lub są powyżej 67 roku życia;

e) widnieją w Krajowym Rejestrze Długów (wyjątek stanowi regularna spłata zobowiązań. Sytuacje indywidualnie rozpatrywane przez Operatora);

f) były karane za przestępstwo skarbowe oraz osoby, które nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolność do czynności prawnych;

g) zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia deklaracji udziału w Projekcie do momentu zawarcia stosunku pracy w przedsiębiorstwie społecznym, które ubiega się o dofinansowanie w ramach OWES (wyjątek stanowi, za zgodą Operatora, zatrudnienie UP na umowę cywilno-prawną do chwili zarejestrowania PS;

h) zarejestrują PS w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych w Projekcie (do usług w ramach CES lub IPS) do dnia podpisania deklaracji udziału w Projekcie.

8. W Projekcie nie mogą uczestniczyć Przedsiębiorstwa Społeczne (PS), które:

a) otrzymały pomoc de minimis, której wartość brutto w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, łącznie z pomocą, o którą się podmiot ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro;

b) znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji;

c) podlegają wykluczeniu z ubiegania się o pomoc publiczną na podstawie § 3 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. (Dz. U. poz. 1073);

d) prowadzą działalność podlegającą wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej wymienionej w art. 1 ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str.1), oraz w art. 1ust.2 lit. c i d, ust. 3 lit. d oraz ust. 4 i 5. Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1).

9. Realizator Projektu zakwalifikuje do udziału w projekcie min. 420 UP (170 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz 250 pracowników podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej).

10. Rekrutacja UP będzie odbywała się na ternie subregionu elbląskiego, w oparciu o ulotki, plakaty, ogłoszenia na stronach i portalach internetowych, w tym na stronie Projektu, spotkania animacyjne, informacyjne, warsztaty ekonomii społecznej, bezpośrednie rozmowy z osobami i podmiotami zainteresowanymi udziałem w Projekcie.

11. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 15 lutego 2019 do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania miejsc.

12. Procedura rekrutacji obejmować będzie wypełnienie i złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami, które udostępnione będą w Biurze Projektu, biurach IPS oraz na stronie internetowej Projektu. Po złożeniu dokumentów będą one weryfikowane pod względem spełnienia warunków udziału w Projekcie. Szczegółowe zagadnienia związane z przebiegiem rekrutacji zostały opisane przy charakterystyce poszczególnych usług OWIES.

 

ROZDZIAŁ V.

USŁUGI OWIES

 

 • INFORMACJA

1. W ramach OWIES świadczone są następujące usługi informacyjne:

a) punkt informacyjny - udzielanie informacji telefonicznie, mailowo, osobiście nt. ekonomii społecznej i oferty projektu dla wszystkich UP oraz osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Punkt znajduje się w Biurze Projektu i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,

b) newsletter – przygotowywany i wysyłany raz na dwa tygodnie do wszystkich UP,

c) spotkania informacyjne – dla UP oraz osób zainteresowanych udziałem w Projekcie. Tematyka spotkań będzie dotyczyła ekonomii społecznej, oferty wsparcia OWIES,

d) biblioteczka – mieści się w Biurze Projektu, dostępna jest dla wszystkich UP w godzinach pracy punktu informacyjnego,

e) konferencje subregionalne – dla UP, podmiotów działających na rzecz rozwoju ES z terenu subregionu elbląskiego, organizowane raz do roku,

f) targi ekonomii społecznej – skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu elbląskiego. Każdego roku OWIES organizuje targi subregionalne w Elblągu,

g) strona internetowa Projektu – będzie prowadzona i stale aktualizowana strona  www.owies.eswip.pl, zawierająca informacje dot. ES, zmiany prawne, opisy dobrych praktyk, publikacje, informacje o ofercie OWIES,

h)  pismo „Pozarządowiec” - w ciągu roku będą wydawane dwa numery pisma poświęcone ekonomii społecznej. Pismo będzie dystrybuowane na terenie subregionu elbląskiego,

i) reportaże/instruktaże - dot. różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstw społecznych np. etapy tworzenia działalności gospodarczej przez NGO, spółdzielni socjalnych, księgowości i finansów oraz prezentujące dobre praktyki z terenu całego województwa,

j) konkurs „Godni Naśladowania” - cztery edycje w kategorii najlepszy produkt ES. Laureaci otrzymają statuetki,

k) materiały informacyjne dotyczące ekonomii społecznej (ES) - zostanie przygotowany komplet materiałów promujących ES (ulotki, plakaty, kalendarze), które trafią  do UP oraz osób zainteresowanych udziałem w Projekcie,

l) targes.pl – regionalny portal produktów i usług, z którego będą korzystały podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa z terenu subregionu elbląskiego.

2. Usługi informacyjne skierowane są do wszystkich osób spełniających warunki kwalifikowalności udziału w Projekcie określone w Rozdziale IV Regulaminu Projektu.

3. Wyboru uczestników konferencji, spotkań informacyjnych i targów dokonuje specjalista ds. informacji na podstawie przesłanych formularzy zgłoszeniowych.

 

 • ANIMACJA

1. OWIES prowadzi działania animacyjne za pośrednictwem animatorów pracujących w Inkubatorach Przedsiębiorczości Społecznej (IPS) oraz animatorów specjalistycznych pracujących w Centrum Ekonomii Społecznej (CES).

2. Rolą animatorów jest rozwój ekonomii społecznej w poszczególnych gminach subregionu elbląskiego poprzez:

a) współpracę z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi prowadzącą do m.in. zwiększania udziału podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji zadań publicznych i usług społecznych, stosowania społecznych zamówień publicznych, tworzenia i wspierania partnerstw lokalnych, tworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stanowienia prawa lokalnego sprzyjającego rozwojowi ES,

b) współpraca z podmiotami reintegracji społeczno-zawodowej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz realizatorami projektów w ramach poddziałań 11.1.1 oraz 11.2.3 w ramach RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ukierunkowana na aktywizację i podjęcie zatrudnienia w sektorze ES przez osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,

c) identyfikacja i wsparcie Grup Inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem PES, w tym organizacji pozarządowych,

d) identyfikacja i wsparcie środowisk/społeczności lokalnych zainteresowanych przygotowaniem i wspólną realizacją inicjatyw ukierunkowanych na rozwój ES;

e) identyfikacja i wsparcie grup inicjatywnych oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych wzmocnieniem potencjału, w tym prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej, przekształcenia się w PS lub utworzenia nowego podmiotu będącego PS.

3. Animacja prowadzona jest m.in. poprzez:

a) dystrybucję informacji – w zakresie oferty i możliwości rozwoju ES,

a) spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, różnych sektorów, w tym powiatowych zespołów ds. ES,

b) diagnozę środowiska lokalnego - wspólne ustalanie celu diagnozy, wsparcie przy tworzeniu narzędzi badawczych, pozyskiwaniu danych i ich opracowaniu,

c) partnerstwa lokalne - formalne ustalenie zasad współpracy różnych stron, celów współpracy, kierunków działań, analiza zasobów i możliwości partnerstwa w celu rozwoju ES,

e) współtworzenie aktów prawa lokalnego,

f) inicjowanie spotkań, działań, kontaktów pomiędzy różnymi osobami, grupami, środowiskami,

g) tworzenie grup inicjatywnych zainteresowanych tworzeniem PES i PS,

h) sieciowanie podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową odpłatną lub gospodarczą,

i) promocję produktów i usług oferowanych przez PES.

4. OWIES inicjuje działania animacyjne lub odpowiada na potrzeby zgłaszane przez poszczególne osoby, grupy, podmioty działające na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

5. GI zainteresowane utworzeniem PES oraz środowiska lokalne zainteresowane przygotowaniem i wspólną realizacją inicjatyw ukierunkowanych na rozwój ES, kontaktują się z OWIES. Następnie spotyka się z nimi animator, który na podstawie diagnozy, uwzględniającej analizę potencjału, dokonuje rekrutacji i decyduje o przyjęciu GI lub środowiska do Projektu. Efektem wsparcia GI jest utworzenie PES, a środowiska lokalnego jest przygotowanie i realizacja inicjatywy ukierunkowanej na rozwój ES.

6. GI zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej, utworzeniem lub rozwojem PES prowadzącym działalność statutową odpłatną lub utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego deklarują chęć udziału w Projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3). Następnie animator dokonuje oceny ich potencjału, wykorzystując spotkania i rozmowy, w oparciu o kartę rekrutacji (załącznik nr 2). GI zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują umowę wsparcia (załącznik nr 4).

 

 • EDUKACJA

1. OWIES oferuje następujące usługi edukacyjne:

a) cykle edukacyjne,

b) szkolenia otwarte,

c) wizyty studyjne,

d) kursy/szkolenia zawodowe.

2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące cykle edukacyjne:

a) Szkoła Przedsiębiorczości NGO – 3 edycje, dla organizacji pozarządowych zainteresowanych prowadzeniem działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej. W ramach cyklu odbędzie się 5 dwudniowych szkoleń. W każdym cyklu będzie uczestniczyła grupa średnio 16 osób. Tematyka zajęć: tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego, zespół i komunikacja, księgowość i finanse, marketing i promocja, planowanie strategiczne. Uczestnicy otrzymają nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów. Nadzór nad szkołą będzie sprawował lider procesu edukacji.

b) Szkoła Menedżerów – 1 edycja, dla liderów grup inicjatywnych i PES, które są w procesie ekonomizacji. Osoby te mają pełnić funkcję menedżerów przyszłych PES z działalnością odpłatną statutową lub PS. W ramach cyklu odbędzie się 5 dwudniowych szkoleń. W cyklu będzie uczestniczyła grupa ok. 16 osób. Tematyka zajęć: kompetencje menedżera, zarządzanie zespołem, finansami, planowanie strategiczne, komunikacja itp.

c) Szkoła Liderów i Animatorów ES – 1 edycja, dla przedstawicieli PES, którzy w swoich środowiskach pełnią lub są predysponowani do pełnienia roli lidera/animatora i mają gotowość/podejmują inicjatywy ES. W ramach cyklu odbędzie się 5 dwudniowych szkoleń. W cyklu będzie uczestniczyła grupa ok. 16 osób. Tematyka zajęć: kompetencje lidera i animatora, komunikacja, motywowanie i angażowanie ludzi do działania, partnerstwa lokalne itp.

3. W ramach Projektu zostanie zrealizowanych 40 dni szkoleniowych z zakresu tworzenia, prowadzenia, zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi, księgowości, finansów, pozyskiwania środków finansowych, planowania strategicznego itp. W każdym szkoleniu weźmie udział grupa 7-15 osób (średnio 12 osób). Uczestnicy szkoleń otrzymają wyżywienie i materiały szkoleniowe. Szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów.

4. W ramach Projektu zostanie zrealizowanych 6 wizyt studyjnych mających na celu pokazać funkcjonujące przedsiębiorstwa społeczne w tych samych branżach, poznać sposoby ich tworzenia, tryby zlecania usług tym podmiotom przez samorządy lokalne itp. W każdej wizycie weźmie udział 12-18 osób (średnio 15 osób). Podczas wizyty uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, transport. Podczas wizyty będą odbywać się spotkania z ekspertami.

5. Projekt zapewnia wsparcie w postaci 60 kursów/szkoleń zawodowych dla osób tworzących i zatrudnionych w PS lub pracowników PS. Kursy/szkolenia ukierunkowane będą na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, powiązanych z branżą/działalnością przedsiębiorstwa społecznego, którym w dana osoba podejmie lub podjęła zatrudnienie.

6. Tematyka szkoleń może ulegać zmianie, każdorazowo stanowi ona odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu.

7. Usługi edukacyjne, za wyjątkiem szkoleń/kursów zawodowych oraz wizyt studyjnych, nie są przewidziane dla przedstawicieli istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą przed rozpoczęciem udziału w Projekcie. Osoby reprezentujące te podmioty korzystają z doradztwa i usług specjalistycznych.

8. Osobą odpowiedzialną za usługi edukacyjne jest lider procesu edukacji (przygotowanie programów szkoleń, dobór trenerów itp.) oraz specjalista ds. szkoleń (rekrutacja, kontakt z wyłonionymi uczestnikami szkolenia, sprawna realizacją szkolenia).

9. Warunkiem udziału w cyklu edukacyjnym/szkoleniu/kursie zawodowym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który każdorazowo będzie dostępny w momencie rozpoczęciu rekrutacji w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. W przypadku kursów/szkoleń zawodowych dla kandydatów na pracowników nowych PS lub pracowników istniejących PS, niezbędne jest wypełnienie dodatkowych dokumentów, określonych w zaproszeniu na kurs/szkolenie zawodowe.

10. Konkretne terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania formularzy zgłoszeniowych będą podawane na stronie internetowej Projektu, za pośrednictwem newslettera, podczas spotkań animacyjnych, doradczych, informacyjnych oraz wywieszone w Biurze Projektu.

11. Pierwszeństwo udziału w cyklach edukacyjnych/szkoleniach/wizytach studyjnych mają przedstawiciele GI, które są w procesie ekonomizacji, a ich przedstawiciele są już Uczestnikami Projektu.

12. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w cyklu edukacyjnym/szkoleniu/kursie zawodowym podejmuje kierownik CES, po konsultacji z animatorami i doradcami kluczowymi.

13. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia cyklu edukacyjnego/szkolenia/kursu zawodowego jest obecność na min. 80% zajęć.

14. PS, którego reprezentant wziął udział w kursie/szkoleniu zawodowym, otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

 

 • DORADZTWO I USŁUGI SPECJALISTYCZNE

1. W ramach Projektu przewidziane są następujące rodzaje doradztwa:

a) kluczowe, świadczone przez doradców IPS,

b) specjalistyczne, świadczone przez doradców CES,

c) biznesowe, świadczone przez doradców CES.

2. Doradztwo może mieć formę spotkania indywidualnego, grupowego lub doradztwa mailowego, telefonicznego.

3. Przez doradztwo rozumie się proces, w którym doradca diagnozuje potrzebę UP oraz wspiera go w jej realizacji, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem

4. Rolą doradców kluczowych jest:

a) tworzenie przestrzeni do poszerzania wiedzy, wymiany doświadczeń i inspiracji w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych,

b) wspieranie GI i PES, które chcą się przekształcić w PS.

5. Doradcy kluczowi w poszczególnych powiatach subregionu elbląskiego prowadzą seminaria i warsztaty ES, których celem jest inspirowanie uczestników do tworzenia PS. Spotkania te są otwarte dla wszystkich GI i PES zainteresowanych udziałem w Projekcie.

6. Doradca kluczowy kontynuuje proces ekonomizacji GI i PES, wspieranych wcześniej przez animatorów IPS. Dokonuje ich wyboru w oparciu o opinie animatora, rozmowy, spotkania, których celem jest ocena potencjału i motywacji do ekonomizacji działań. Doradca kluczowy koncentruje się na dookreśleniu pomysłu na ekonomizację, formy prawnej przyszłej działalności oraz innych aspektów niezbędnych do prowadzeniem działalności zarobkowej.

7. W strukturze OWIES funkcjonuje stały doradca biznesowy, którego rolą jest wspieranie istniejących PS, w tym procesie ubiegania się o wsparcie finansowe na stworzenie nowego miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. PS, chcąc skorzystać ze wsparcia doradcy biznesowego, są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 5), dostępnego na stronie internetowej Projektu, a następnie złożenia go w Biurze Projektu. Weryfikacji formularza zgłoszeniowego, w oparciu o kartę rekrutacji (załącznik nr 2), dokonuje doradca biznesowy, który prowadzi również rozmowy i spotkania z PS w celu oceny ich potencjału i motywacji do rozwoju. Pozytywna ocena doradcy w tym zakresie oznacza zakwalifikowanie PS do udziału w Projekcie, podpisania z nim umowy na wsparcie ukierunkowane na wzmocnienie potencjału PS (załącznik nr 6). Stały doradca biznesowy ponadto monitoruje rozwój i efekty działania wszystkich PS z subregionu elbląskiego.

8. Doradcy specjalistyczni świadczą doradztwo z zakresu m.in. prawa, księgowości, finansów, marketingu, promocji, zarządzania zespołem, komunikacji interpersonalnej, zawodowego, biznesowego. Z doradztwa specjalistycznego mogą korzystać GI i PES objęte wsparciem przez doradców kluczowych oraz PS objęte wsparciem doradcy biznesowego lub opiekuna biznesowego, a także JST i ich jednostki organizacyjne w kontekście wspierania rozwoju ES w poszczególnych gminach i powiatach.

9. Opiekunowie biznesowi to eksperci wspierający w rozwoju PS, które otrzymały dotację w ramach FPS, przez okres 12 m-cy od momentu udzielenia wsparcia pomostowego.

10. GI i PES objęte wsparciem przez animatorów i doradców kluczowych oraz PS objęte wsparciem doradcy biznesowego lub opiekuna biznesowego mogą również skorzystać z usług specjalistycznych, które dotyczą zagadnień m.in. prawnych, księgowych i marketingowo-promocyjnych.

 

 • WSPARCIE LOKALOWO-SPRZĘTOWE

1. OWIES w oparciu o IPS świadczy wsparcie lokalowo-sprzętowe.

2. IPS Elbląg posiada biuro coworkingowe, w skład którego wchodzi sala, w której znajduje się kilka stanowisk komputerowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz miejsce do pracy i spotkań, wraz z zapleczem kuchennym. W biurze coworkingowych znajdują się również szafki, w których można przechowywać dokumentację. Istnieje także możliwość wykorzystania adresu IPS jako korespondencyjnego.

3. IPS Braniewo i Iława mają wyodrębnione jedno stanowisko pracy wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym. Posiadają szafki do przechowywania dokumentacji oraz użyczają adresu do korespondencji. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania, pomagają grupie w rezerwacji sali będącej zasobach samorządu lokalnego.

3. Z usługi tej mogą skorzystać:

a) grupy nieformalne, GI tworzące PES oraz istniejące PES;

b) środowiska przystępujące do wspólnej realizacji inicjatywy na rzecz rozwoju ES, zespoły branżowe, koalicje i partnerstwa lokalne

4. Zasady korzystania z tej usługi konsultowane są z animatorami IPS.

 

 • USŁUGI OWIES – DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE

1. Wsparcie finansowe (Dotacja) i pomostowe udzielane jest w ramach FPS. Są to bezzwrotne środki finansowe na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie PS poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

2. Dotacja jest przeznaczana na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach:

a) przedsiębiorstwa społecznego w związku z utworzeniem miejsca pracy;

b) PES w związku z przekształceniem podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne.

3. W ramach FPS przewidziane są następujące formy wsparcia:

a) Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie 24.000 zł na jedno miejsce pracy (nie więcej niż 240.000 zł na jedno PS w okresie trwania Projektu) przyznawana na wniosek GI, przeznaczona na pokrycie wydatków niezbędnych do utworzenia miejsca pracy dla osoby zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczonej społecznie. Projekt przewiduje łącznie przyznanie środków dotacji na utworzenie 110 miejsc pracy.

b) Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc kapitałowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji PS, przez okres 6 m-cy, w wysokości zależnej od wysokości wymiaru etatu, tj.:

- w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu)- 1 500 zł/ osobę/ miesiąc

- w przypadku umów zawartych powyżej  ½ etatu – 2 000 zł/ osobę/ miesiąc.

c) Przedłużone wsparcie pomostowe – przyznawane jest jedynie w uzasadnionych przypadkach maksymalnie na kolejne 6 miesięcy funkcjonowania w wysokości zależnej od wymiaru etatu, tj.:

- w przypadku umów zawartych do wysokości ½ etatu włącznie (nie mniej niż ¼ etatu)- 1 000 zł/ osobę/ miesiąc

- w przypadku umów zawartych powyżej ½ etatu – 1 500 zł/ osobę/ miesiąc.

d) Opiekun biznesowy - głównym zadaniem opiekuna jest koncentracja na rozwoju PS, jego usług, działań marketingowych i promocyjnych itd. Opiekun biznesowy m.in. dwukrotnie w miesiącu będzie spotykał się bezpośrednio ze wspieranym PS, a ponadto będzie z nim w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Wsparcie to trwa przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy o wsparcie pomostowe i musi zakończyć się rozwojem PS  i wzrostem jego obrotów.

e)  Specjalista ds. weryfikacji sprawozdań przedsiębiorstw społecznych – pracownik odpowiedzialny za poprawność i terminowość rozliczenia wsparcia finansowego (dotacja, podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe) przyznanego w ramach FPS. Ma stanowić wsparcie dla PS w sprawnym wydatkowaniu i rozliczeniu przyznanych środków.

4. GI zainteresowane skorzystaniem z oferty FPS muszą mieć ukończone wymagane szkolenia/doradztwo z różnych aspektów dot. tworzenia i funkcjonowania PS, których zakres i ilość jest wskazywania przez doradcę kluczowego lub biznesowego, który określa plan wsparcia GI, PES, PS.

5. Szczegółowe warunki ubiegania się o dotację i wsparcie pomostowe określone są w Regulaminie Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (załącznik nr 7).

 

ROZDZIAŁ VI.

OBOWIĄZKI OWIES

 

 1. Realizator Projektu zapewnia wykwalifikowany personel Projektu świadczący bezpłatne usługi określone w Regulaminie Projektu.
 2. Realizator Projektu zapewnia odpowiednie zaplecze lokalowo-sprzętowe umożliwiające świadczenie usług określonych w Regulaminie Projektu.
 3. Realizator Projektu będzie informował UP o prawach i obowiązkach wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 4. Realizator Projektu zobowiązuje się do informowania podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, że ich udział w projekcie skutkuje udzieleniem im pomocy de minimis.
 5. Realizator Projektu zobowiązuje się do wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis PES prowadzącym działalność gospodarczą.
 6. Realizator Projektu prowadzi ewidencję świadczonych usług, a także w sposób staranny przechowuje i archiwizuje dokumentację będącą wynikiem realizowanych usług.
 7. Realizator Projektu zapewnia równy dostęp do oferowanych usług dla kobiet i mężczyzn bez względu na wiek, rasę, wyznanie religijne czy niepełnosprawność.
 8. Realizator Projektu zapewnia dostęp do oferowanych usług dla osób z niepełnosprawnościami.
 9. Realizator Projektu będzie świadczył usługi w oparciu o zasady etyczne określone w standardach OWES.

 

ROZDZIAŁ VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Projektu oraz udostępnionych w Biurze i na stronie internetowej Projektu wzorów dokumentów, wynikających w szczególności ze zmian przepisów prawa i uregulowań dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 2. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia, Realizator Projektu poinformuje UP, za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności (prawnej i materialnej) za zaniechania lub działania Uczestnika Projektu podjęte w związku z otrzymaną usługą.
 4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Realizatora Projektu w oparciu o odpowiednie przepisy prawa krajowego, przepisy prawa Unii Europejskiej oraz reguły zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej, UP nie przysługują żadne roszczenia wobec Realizatora Projektu.
 6. W przypadku powstania sporu na tle realizacji Projektu Realizator Projektu, a także UP będą starali się rozwiązać go polubownie, a w przypadku braku porozumienia, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu zawartej z Instytucją Zarządzającą.
 8. W zakresie spraw nieuregulowanych w regulaminie obowiązują przepisy prawodawstwa krajowego i unijnego oraz uregulowania dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 9. Regulamin Projektu wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PROJEKTU:

 

Regulamin Projektu obejmuje następujące załączniki:

 1. Wykaz oświadczeń/zaświadczeń potwierdzających kwalifikowalność uczestników projektu
 2. Karta rekrutacji
 3. Formularz zgłoszeniowy dla GI/PES
 4. Umowa wsparcia GI/PES
 5. Formularz zgłoszeniowy dla PS
 6. Umowa wsparcia PS
 7. Regulamin Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

 

@