Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Ogłaszamy nabór biznesplanów w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej – runda 3/2019

Informujemy, że w terminie 10-23 października 2019 roku w godzinach 8.00-14.00 w Biurze Projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, można składać wnioski o przyznanie dotacji (bezzwrotnego wsparcia finansowego) na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Nabór prowadzony jest w formie konkursu zamkniętego. Do udziału w nim uprawnione są jedynie Grupy Inicjatywne (GI), które w trakcie rundy rekrutacji 3/2019 otrzymały pozytywną decyzję o zakwalifikowaniu się do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Do udziału w naborze uprawniona jest też jedna GI, która zakwalifikowała się do FPS w trakcie rundy rekrutacji nr 2/2019, ale nie wystartowała jeszcze w konkursie biznesplanów.

Maksymalna kwota dotacji, o którą może wnioskować GI w ramach naboru, wynosi:

  • 24 tys. zł na każdego Uczestnika Projektu (czyli osobę fizyczną - kandydata do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, kwalifikującą się do zatrudnienia zgodnie z obowiązującą definicją PS oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej);
  • 240 tys. zł na całe przedsięwzięcie – maksymalnie 10 dotacji  na utworzenie nowych miejsc pracy.

Środki dotacji mogą zostać przeznaczone na zakup składników majątku trwałego, w tym środków transportu, wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV), dostosowania lub adaptacji budynków i pomieszczeń, zakup aktywów obrotowych (maksymalnie 20% dotacji) oraz wartości niematerialnych i prawnych, która są niezbędne do utworzenia nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

Wydatki kwalifikowalne są jedynie do wysokości kwoty netto zakupów. Wysokość ewentualnego podatku VAT przedsiębiorstwo społeczne będzie zobligowane uzupełnić ze środków własnych.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w terminie naboru, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów na który składa się:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy/nie dotyczy

Nowopowstające PS

Istniejące PS

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr
9/9a

Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 10

tak

tak

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 11

tak

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

ta

tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 12

tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

Nie dotyczy- dokument własny PS

 nie

tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

  1. deklaracje współpracy,
  2. przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności
  3. prawo jazdy,
  4. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

Nie dotyczy- dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

* Nie dotyczy kandydatów do zatrudnienia w nowo powstającej spółdzielni socjalnej osób fizycznych oraz w istniejącej spółdzielni socjalnej osób fizycznych, jeśli kandydat do zatrudnienia ma być jednocześnie członkiem tej spółdzielni. W opisanych sytuacjach, formularze rekrutacyjne Uczestników Projektu powinny zostać złożone na etapie wcześniejszym – czyli rekrutacji do Funduszu.
 

Komplet dokumentów należy złożyć:

  • w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał);
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB (np. pen drive)- wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie) – należy nagrać załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy).

Ważne: Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka nagłówkowa podmiotu - jeśli posiada, sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, data oraz podpis osoby potwierdzającej).

Dokumenty dostępne są na niniejszej stronie w zakładce dokumenty.

Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy o przyznanie dotacji. Dopuszcza się maksymalnie 2-krotny udział tego samego PS/ GI w konkursie o przyznanie dotacji. Kolejny udział w konkursie możliwy jest jedynie w sytuacji zmiany min. 50% składu osobowego/podmiotowego dotychczasowej inicjatywy lub znaczącej zmiany charakteru i założeń biznesowych planowanego przedsięwzięcia.