Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konsultacje zmian we wzorach ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu zmian w rozporządzeniu określającym wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań. Uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 2 października. Z zamieszczonego uzasadnienia dowiadujemy się, że konsultowany dokument dotyczy nowelizacji Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Wymienione wyżej rozporządzenie zaczęło być stosowane od 2 marca 2019 r. Odzwierciedla ono nowe podejście w systemie zlecania i realizacji zadań publicznych, ktore polega między innymi na:

  • nieobciążaniu oferenta (zleceniobiorcy) nadmiernymi obowiązkami, które nie wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na przykład poprzez wyeliminowanie  wprowadzania  zbędnych  pól  do  formularza  oferty;
  • rezygnacji z określenia w ofercie zakładanego celu realizacji zadania publicznego i wprowadzenia zasady rozliczania zadania publicznego za rezultaty,
  • uproszczeniu tabeli kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oraz tabeli  przedstawiającej zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania publicznego w sprawozdaniu.

Poddana konsultacjom nowelizacja ww. rozporządzenia ma na celu wprowadzenie dalszych uproszczeń (w zakresie tabel budżetowych) mieszczących się w ramach ustawowych i ujednolicenie w tym zakresie wzorów ofert, umów i sprawozdań oraz dostosowanie ww. wzorów dokumentów wprost  do  wymogów  ustawowych  (odpowiednio art. 14 i 18 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Projektowane zmiany mają również charakter doprecyzowujący część zapisów celem zapewnienia ich większej przejrzystości.

Projekt Rozporządzenia wraz załącznikami jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325651) oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – www.pozytek.gov.pl w zakładce Konsultacje publiczne.

Uwagi należy przesyłać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl (w tym również w wersji edytowalnej) w terminie do 16 października.