Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konsultacje Regulaminu konkursu FIO 2020 - Priorytety 2, 3 i 4

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszelkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do udziału w konsultacjach społecznych Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4. Uwagi można zgłaszać do 17 października br.

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 – Priorytety 2, 3 i 4 możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, po aprobacie projektu ze strony Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, NIW ogłosił konsultacje społeczne dokumentu i zaprasza wszystkich zainteresowanych do wyrażenia opinii, w szczególności w zakresie:

  • Wykluczenia podmiotów realizujących zadania 2-letnie FIO 2019 – jako podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie w związku ze zwiększeniem szans na otrzymanie dotacji innym organizacjom.
  • Usunięcie partnerstwa formalnego (jedynie zapis, że o kwalifikowaniu wkładu własnego) w celu ułatwienia organizacjom współpracy z innymi podmiotami.
  • Obniżenie maksymalnej kwoty dotacji do 20-120 tys. zł w P2 i P3, 20-150 tys. zł w P4 w związku ze skróceniem maksymalnego okresu trwania projektu do 11 miesięcy oraz potencjalnego zwiększenia liczby dofinansowanych ofert.
  • Kryteriów strategicznych:
Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja
1 Oferta realizowana przez organizację, której roczny przychód za 2018 roku nie przekracza 100 tys. zł. 3
2 Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej nie więcej niż 25 tys. mieszkańców. 3
Oferta realizowana przez organizację mającą siedzibę w miejscowości liczącej powyżej 25 tys. mieszkańców, jednakże nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. 1
3 Oferta złożona przez podmiot, który nie otrzymał dotacji w ramach P FIO 2014-2020 w latach 2014-2019. 3
  • Przeredagowanie 4 kryterium oceny dotyczącego możliwości realizacji Oferty tak by było bardziej zrozumiałe dla organizacji oraz ekspertów oceniających.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres FIO@NIW.gov.pl do dnia 17 października 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

Regulamin konkursu FIO edycja 2020 priorytet 2, 3 i 4 wraz z formularzem konsultacyjnym do pobrania ze strony NIW-CRSO.