Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konsultacje zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konsultacje w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021. Uwagi i opinie można zgłaszać do 25 października.

Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021. Program stanowi Załącznik do Uchwały Nr VIII/190/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXII/700/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2017 r.

Proponowane zmiany w programie wieloletnim dotyczą rozszerzenia zakresu przedmiotowego oraz form współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Pełen tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.warmia.mazury.pl.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać w terminie: 25 września – 25 października 2019 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.