Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

Konkurs zamknięty na składanie biznesplanów o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach rundy konkursowej nr 1/2019

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza konkurs zamknięty w ramach rundy konkursowej nr 1/2019 na składanie biznesplnaów o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej, projekt: „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór biznesplanów prowadzony będzie w terminie 22 maja do 4 czerwca br. w godzinach 8.00-14.00.
(decyduje data wpływu dokumentów do biura) w Biurze Projektu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

Wsparcie finansowe (Dotacja) udzielane jest  w ramach Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Są to bezzwrotne środki finansowe na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 24 000 zł dla jednego Uczestnika Projektu jednak nie więcej niż 240 000 zł na przedsiębiorstwo społeczne.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć w terminie naboru, prawidłowo sporządzony komplet dokumentów na który składa się:

Dokument

Numer załącznika

Dotyczy/nie dotyczy

Nowopowstające PS

Istniejące PS

Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego

Załącznik nr
9/9a

Tak
(zał. nr 9)

Tak
(zał. nr 9a)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

(wraz z kosztorysem planowanych do wykonania robót budowlanych)

Załącznik nr 10

tak

tak

Zestawienie aktywów trwałych planowanych do zakupu o wartości jednostkowej większej niż 1000,00 zł brutto

Załącznik nr 11

tak

tak

Oświadczenia dotyczące pomocy de minimis

Załącznik nr 4

ta

tak

Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Załącznik nr 12

tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

tak
(jeśli jest/planuje być podatnikiem VAT)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 3

tak

tak

Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy

 

Nie dotyczy- dokument własny PS

 nie

tak

Inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku, np. :

  1. deklaracje współpracy,
  2. przedwstępna umowa dot. wynajmu lokalu do prowadzenia działalności
  3. prawo jazdy,
  4. dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje

i inne

Nie dotyczy- dokumenty własne PS/GI

Jeśli posiada

Jeśli posiada

 

Komplet dokumentów należy złożyć:

  • w jednym egzemplarzu papierowym (oryginał);
  • w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD, przenośnym urządzeniu magazynującym pamięć, posiadającym port USB (np. pen drive)- wymagane zabezpieczenie plików hasłem dostępu, które jest przekazywane w zamkniętej kopercie) – należy nagrać załączniki (biznesplan plus harmonogram rzeczowo-finansowy).

Złożony wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy o przyznanie dotacji. Dopuszcza się maksymalnie 2-krotny udział tego samego PS/ GI w konkursie o przyznanie dotacji. Kolejny udział w konkursie możliwy jest jedynie w sytuacji zmiany min. 50% składu osobowego/podmiotowego dotychczasowej inicjatywy lub znaczącej zmiany charakteru i założeń biznesowych planowanego przedsięwzięcia.