Przejdź do głównych treści
OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

UWAGA! Już 31 lipca rusza kolejna rekrutacja do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej!

Przypominamy, że od 31 lipca do 7 sierpnia br. można składać dokumenty rekrutacyjne do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach kolejnej rundy konkursowej nr 3/2017.

Wsparcie jakie oferuje Fundusz to:

 • dotacje na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo powstających i istniejących przedsiębiorstwach społecznych
 • wsparcie pomostowe, nawet do 12 miesięcy, które może być przeznaczane na bieżące funkcjonowanie podmiotu
 • doradztwo specjalistyczne z zakresu m.in. tworzenia biznesplanu
 • wsparcie opiekuna biznesowego na etapie prowadzenia działalności 
 • pomoc przy rozliczeniu otrzymanych środków. 

Osoby zainteresowane tego typu formą prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z doradcami Ośrodka, Inkubatorów Przedsiębiorczości
Społecznej w Elblągu, Ostródzie, Iławie, Braniewie, którzy krok po kroku przedstawią warunki ubiegania się o dotacje.

Przed przygotowaniem dokumentów należy zapoznać się z Regulaminem projektu wraz z załącznikami, który znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Harmonogram rekrutacji do Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej:

Nr rundy konkursowej

Nabór wniosków

 

(min.7 dni**)

Ocena formalna

 

(7 dni)

 

Spotkania rekrutacyjne (doradca zawodowy, interpersonalny biznesowy,)

(14 dni)

 

Komisja Rekrutacyjna

 

(7 dni)

 

3/2017

31 lipca- 7 sierpnia

8 – 15 sierpnia

16- 30 sierpnia

31 sierpnia – 7 września

 

Nabory wniosków prowadzone są w godzinach 8.00-16.00 (decyduje data wpływu)

w biurze Projektu w Elblągu,

ul. Związku Jaszczurczego 17

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA KOMPLETU DOKUMENTÓW:

Grupa Inicjatywna zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym w ogłoszeniu kompletu dokumentów w 1 egzemplarzach papierowych zgodnie z zasadami określony w Regulaminie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej projektu www.owies.org.pl w zakładce  dokumenty.
 

NA 1 KOMPLET SKŁADAJĄ SIĘ:

w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:

Dokumenty rekrutacyjne dla wszystkich GI składają się każdorazowo z następujących elementów:

 1. w przypadku nowopowstających przedsiębiorstw społecznych:
   

  Rodzaj Grupy Inicjatywnej

  Rodzaj podmiotu, który powstanie po otrzymaniu dotacji

  Dokument

  Numer załącznika

  Osoby fizyczne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną.

  Spółdzielnia socjalna osób fizycznych

   

   

  Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych            

   

  Załącznik nr 1

  Formularz rekrutacyjny Beneficjanta Pomocy wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu tj.:

  - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

   

  Załącznik nr 2

  Formularz rekrutacyjny Członka Grupy Inicjatywnej wraz z załącznikami, tj.:

  - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gospodarczej (dyplom, świadectwo, zaświadczenie od pracodawcy, certyfikaty, inne zaświadczenia)

   

  Załącznik nr 3

  Oświadczenia, że status na rynku pracy Beneficjentów Pomocy oraz pozostałe informacje nie zmieniły się od momentu podpisana deklaracji uczestnictwa w projekcie.

  Załącznik nr 6

  Osoby prawne planujące utworzyć spółdzielnię socjalną

  Spółdzielnia socjalna założona przez osoby prawne

   

  Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla osób prawnych

  Załącznik nr 4

  NGO’s, które nie prowadzą działalności gospodarczej

   

  Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

  Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

   

  Załącznik nr 5

  NGO’s  z działalnością gospodarczą ale nie spełniające przesłanek przedsiębiorstwa społecznego

  Przedsiębiorstwo społeczne (NGO prowadzące dział. Gosp. Oraz spełniające pozostałe przesłanki z definicji przedsiębiorstwa społecznego)

  Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

   

  Załącznik nr 5

  Osoby fizyczne planujące utworzyć przedsiębiorstwo społeczne

   

  Spółka, organizacja pozarządowa spełniająca przesłanki przedsiębiorstwa społecznego[1]

  Formularz rekrutacyjny dla Grupy Inicjatywnej dla osób fizycznych (pozostałe typy)

  Załącznik nr 9

  Na komplet dokumentów składają się również:

  1. Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS -wypełniana przez doradcę kluczowego/biznesowego (Załącznik nr 10)
  2. Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego
  3. Potwierdzenie ukończenia cyklu szkoleniowego/doradczego przez członków grupy inicjatywnej

  Ww. dokumenty przekazywane są do Funduszu przez doradcę kluczowego/biznesowego najpóźniej do ostatniego dnia naboru wniosków rekrutacyjnych.

[1] Od rundy konkursowej nr2/2016 nie będzie możliwości dofinansowania na nowopowstałe przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki lub organizacji pozarządowej zakładane przez osoby fizyczne. Wyjątek stanowią tylko grupy, które wzięły udział w rundzie konkursowej nr 1/2016.

 

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotacje (z wyjątkiem Grupy inicjatywnej dążącej do założenia spółdzielni socjalnej osób fizycznych).

w przypadku istniejących przedsiębiorstw społecznych*:

Rodzaj Grupy Inicjatywnej

Rodzaj podmiotu

Dokument

Numer załącznika

Spółdzielnie socjalne osób fizycznych

 

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób fizycznych)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

Załącznik nr 5

Spółdzielnie socjalne osób prawnych

Przedsiębiorstwo społeczne (spółdzielnia socjalna osób prawnych)

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

Załącznik nr 5

NGO’s prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie spełniający wszystkie przesłanki z def. Przedsiębiorstwa społecznego

 Przedsiębiorstwo                społeczne

Formularz rekrutacyjny Grupy Inicjatywnej dla istniejących podmiotów/  przedsiębiorstw społecznych 

 

Załącznik nr 5

Na komplet dokumentów składają się również:

 1. Lista podsumowująca ścieżkę wsparcia Grupy Inicjatywnej w CES/IPS -wypełniana przez doradcę kluczowego/biznesowego (Załącznik nr 10)
 2. Rekomendacje doradcy zawodowego, interpersonalnego, biznesowego/prawnego
 3. Potwierdzenie ukończenia cyklu szkoleniowego/doradczego przez członków grupy inicjatywnej

Ww. dokumenty przekazywane są do Funduszu przez doradcę kluczowego/biznesowego najpóźniej do ostatniego dnia naboru wniosków rekrutacyjnych.

* Na tym etapie nie jest wymagane przedstawienie Formularza Beneficjenta Pomocy dla nowozatrudnionych osób, stosowny dokument należy dołączyć do Wniosku o dotację.

Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą trwale spięte w jedną całość (np. zbindowane). Za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego.

 

PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW

Procedura oceny dokumentów rekrutacyjnych odbywa się zgodnie z Rozdziałem V Regulaminu rekrutacji Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej zamieszonego na stronie internetowej projektu www.owies.org.pl w zakładce Dokumenty

 

[1] Od rundy konkursowej nr 2/2016 nie będzie możliwości dofinansowania na nowopowstałe przedsiębiorstwo społeczne w formie spółki lub organizacji pozarządowej zakładane przez osoby fizyczne. Wyjątek stanowią tylko grupy, które wzięły udział w rundzie konkursowej nr 1/2016.